Love:

§1.

Formål. Klubbens navn er Viby Skakklub, og dens formål er hovedsaglig at fremme skakspillet i Viby i Århus Kommune. Klubben er tilmeldt Dansk Skak Union.

§2.

Medlemsskab.Optagelse i klubben sker ved henvendelse til kassereren. I henhold til DSU´s love kan udmeldelse kun ske kvartalvis. Kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, betales i to årlige rater og opkræves til forudbetaling i henholdsvis december for de efterfølgende 6 måneder og juni måned for de efterfølgende 6 måneder. Manglende betaling uden aftale med kassereren kan medføre tvungen udmeldelse.

§3.

Ledelse. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes ved sæsonens slutning med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubben. Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 suppleant. Formand og kasseren vælges direkte af generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år, suppleant for 1 år. Bestyrelsen afgår således: 1. år formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 2. år kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 1 revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen.

§4.

Generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virksomhed idet forløbne år, kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og sekretæren fremlægger forhandlingsbogen. Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 1/4 af medlemmerne er til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og hvis 1/4 af medlemmerne skriftlig kræver det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlinge, skal tilstilles formanden skriftligt senest 6 dage før.

§5.

Turneringsledelse. Turneringer ledes af en turneringsleder udpeget af bestyrelsen. Tvivlsspørgsmål afgøres af turneringslederen, hvis afgørelse dog kan appelleres til bestyrelsen.

§6.

Opløsning. I tilfælde af klubbens opløsning, som kan besluttes på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, overdrages klubbens ejendele til Dansk Skak Union.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. maj 2012