Hovedkredsmødet 2003

Med stemmerne 32-28, blev det på 6. hovedkreds' årlige generalforsamling vedtaget at hovedkredsturneringen skal rates fra den kommende sæson. Der forelå to forslag - et fra hovedkredsbestyrelsen om i første omgang at ratingindberette mesterrækken, og et fra Skanderborg Skakklub om at rate alle rækker. Vibys indstilling var at gå ind for bestyrelsens forslag (som der iøvrigt var bredt flertal for), men et snævert flertal besluttede altså at vedtage Skanderborgs forslag. Rent praktisk kommer det til at betyde at alle spillere i klubben fra den kommende sæson skal have tildelt et DSU-ratingtal. For nogle spilleres vedkommende kan det komme i betragtning at få reguleret deres eksisterende ratingtal (hvis det er mere end 5 år siden man har deltaget i en DSU-koordineret turnering). Udover at spillede partier altså ratingindberettes, vil ændringen ikke medføre ændringer i turneringsreglementet. Der er således ikke noget krav om, at vores styrkeliste skal afspejle DSU-styrkelisten.

Der vil formentlig blive tale om at klubben skal betale en ratingafgift til DSU pr. tilmeldt hold. Størrelsen på ratingafgiften er formelt ikke fastsat endnu, men det blev dog besluttet at der i den kommende sæson max. bliver tale om en forhøjelse af turneringsindskudet på 50 kr. pr. hold.

Nyheder