background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
1
En velfungerende klub
Klubturneringen
Rygeregler
Facination Fischer
Holdturneringen
Klubbens julefrokost
Det sker i klubben
Klubbens Bibliotek
5
3
5
7
8
12
21
23
24
Indhold:
JANUAR 2006
KLUBBLAD
122
31. ÅRGANG
Godt
Nytår!
background image
2
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
Nr. 122 - 10. januar 2006
Nummer 123
forventes at udkomme
tirsdag den 21. februar 2006.
Stof til dette nummer skal
afleveres senest tirsdag den
14. februar 2006.
BESTYRELSEN
Formand:
Lars G. Hougaard
Telefon 8621 7736
e-mail: lgh@trafik.aarhus.dk
Kasserer :
Kristian Kjær Jensen
Telefon 8250 6170
e-mail:
kasserer@vibyskakklub.dk
PR:
Børge Hansen
Telefon 8614 5172
Ungdomsleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
e-mail:
jesper_skjoldborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Andreas D. Sørensen
Telefon 8619 1490
Redaktør:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
e-mail: ese@lite.dk
Web-master.
Steen Andersen
Telefon 8696 9643
e-mail: mie_steen@mail.dk
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
Så har vi igen passeret et årsskifte. Det plejer at være et godt tids-
punkt til at gøre status eller finde på alverdens nytårsforsætter,
som man oftest har svært ved at holde. For skakspillerne vil det
sikkert ofte være, at nu vil jeg bruge mere tid på skak, så jeg kan
spille lidt flere turneringer, og kunne mere teori m.m.
For vore unge og fremadstræbende spillere vil vi (bestyrelsen)
fremadrettet i hvert fald gøre vores til, at de kan blive bedre skak-
spillere uden nødvendigvis at bruge specielt meget mere tid, end
de allerede gør. Steen havde et meget interessant indlæg i klub-
blad nr. 119 i september 2005 ang. vore unge spillere. Det har
bestyrelsen læst med stor interesse, og har allerede iværksat flere
træningssessioner inden nytår. Jesper, som er ansvarlig for junior-
arbejdet i klubben, har været hurtig til at skaffe eksterne undervi-
sere, så vi hurtigt er kommet i gang. Grunden til, at vi har startet
med undervisning er, at der har været en specifik efterspørgsel fra
flere af juniorspillerne. I løbet af i år vil vi lave flere forskelligar-
tede aktiviteter. Der vil også være aktiviteter for alle klubbens
medlemmer, så det ikke kun vil handle om juniorer. D. 24/1 vil
IM Jakob Vang Glud, som Jesper tidligere har trænet, holde fore-
drag i klubben for alle medlemmer. Jesper vil på et senere tids-
punkt skrive en artikel til klubbladet ang. de aktiviteter, som be-
styrelsen vil igangsætte for juniorspillerne.
Som det kan læses andetsteds i bladet, er det sværere at være
ryger, hvis man benytter Århus Kommunes lokaliteter. Det må så
nævnes, at flere borde ved årets første skakaften havde klister-
mærker med tilladelse til rygning, hvilket er i klar modstrid med
den skrivelse, som klubformanden modtog i december fra
Lokalcentret. Det skal så straks nævnes, at skrivelsen sådan set
kun fulgte den byrådsbeslutning, som er vedtaget i Århus Byråd,
og som gælder alle offentlige arbejdspladser i kommunen.
I klubblad nr. 120 havde redaktøren en ganske interessant le-
der med overskriften "En velfungerende klub". Den rejser et
meget væsentligt spørgsmål ang. bestyrelsens opgaver kontra det
almindelige klubmedlem. Der efterlyses en større indsats fra be-
styrelsens side på nogle punkter. En sådan "efterlysning" kan na-
turligvis ikke overhøres af bestyrelsen, hvilket jeg andetsteds i
bladet sørger for, at bestyrelsen heller ikke gør.
Lars G. Hougaard.
Godt Nytår
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
3
Ovenstående er også overskriften på en leder i
klubblad nr. 120. Her roser redaktøren først
bestyrelsen m.m. for en velfungerende klub
med en synlig og dygtig indsats fra bestyrel-
sens side. Herefter følger så en del, hvor der
efterlyses en større indsats fra bestyrelsen i
forbindelse med flere praktiske opgaver i
klubben såsom kaffebrygning, oprydning
m.m.
Som jeg flere gange gennem mange års be-
retninger på generalforsamlingen har lagt stor
vægt på, har vi i Viby Skakklub heldigvis
mange personer, som gerne vil yde en stor
indsats for at klubben fungerer godt. Det er
ganske svært at definere en vigtighedsgrad af
alt det arbejde, så det vil jeg helt undlade at
bevæge mig ind på.
Ud fra min vinkel som medlem af klub-
bens bestyrelse siden 1988 og formand siden
1995 vil jeg helt klart mene, at en bestyrelse
på 5 eller 6 personer ikke kan rumme alle de
opgaver, som ligger i en klub af Viby Skak-
klubs størrelse.
Det er heller ikke min tanke, at det er inten-
tionen i lederen. Min pointe er bare, at nogle
opgaver skal ligge i bestyrelsen, mens andre
opgaver så fordeles blandt klubbens medlem-
mer, hvoraf nogle naturligvis vil bidrage mere
end andre.
Der er sådan set kun to opgaver, som natur-
ligt hører hjemme i bestyrelsen. Formandspo-
sten med mange administrative opgaver og
kassererposten med ansvar for klubbens øko-
nomi.
Det er også to af de tungeste opgaver mht.
arbejde og ansvar. I en frivillig forening vil
bestyrelsesposterne sjældent skulle fordeles
efter et kampvalg. Det plejer i stedet at være
en kamp at finde personer til ledige pladser i
bestyrelsen! De personer, som har en interesse
i at være medlem af bestyrelsen, tager også et
vist ansvar for klubbens drift m.m. på sig.
Desuden tager de naturligt opgaver med ind i
bestyrelsen, som afspejler deres forenings-
mæssige interesse.
Eksempler i bestyrelsen er juniorarbejdet
for Jesper og PR-arbejdet for Børge. Disse op-
gaver behøver ikke nødvendigvis at høre
hjemme i en bestyrelse, men i vores tilfælde
gør de det, da Jesper og Børge gerne vil bruge
tiden på at sidde i bestyrelsen, og har deres
fokusområde på de 2 ovennævnte områder.
Tidligere har f.eks. klubbladet været en del
af bestyrelsens opgaver, da Samuelsen, Steen,
Lars og Eskild havde ansvaret, mens de sad i
bestyrelsen.
Da Eskild så gik ud af bestyrelsen, fortsatte
han med at lave klubbladet, da det ikke behø-
vede at være en kerneopgave for en besty-
relse, og naturligvis fordi Eskild har såvel ly-
sten som evnerne til at lave et godt og velfun-
gerende klubblad.
Noget af det samme kan nævnes mht.
hjemmesiden, hvor først Berno og siden
Steen har lavet et kæmpearbejde, som ikke
har været forankret i bestyrelsen. Det er der
sådan set heller ikke nogen grund til, at det
skal. Opgaven som holdkaptajn for holdene i
holdturneringen, er også i flere tilfælde ganske
stor, hvis der er mange afbud på et hold. I år er
der kun er person i bestyrelsen, som har denne
opgave for sit eget hold.
En velfungerende klub...
Af Lars G. Hougaard
background image
4
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
Hvordan så med "nøglevagt", oprydning
og kaffebrygning. Det har tidligere været be-
styrelsens ansvar. I de gamle lokaler under
Nordea på Viby Torv, var det sådan, at klub-
formanden (først Steen siden undertegnede)
generelt set kom først og gik sidst.
Det er i længden nedbrydende for skak-
lysten med dette pres, hvis man også skal på-
tage sig mange administrative opgaver. På et
tidspunkt i vore nuværende lokaler forsøgte vi
at lave en ordning, hvor vi på skift i bestyrel-
sen skulle være enten den første til at komme
eller den sidste til at gå. Det var meget svært at
få til at fungere.
Når man lader sig vælge til en bestyrelse,
kan man have mange gode egenskaber, som
kan bidrage til klubbens udvikling, admini-
stration m.m., men tid til at komme hver gang
nogle tidligt andre gange sent, er ikke nødven-
digvis en af dem.
For mit eget vedkommende kan jeg pga.
mit arbejdes indhold, en lille datter m.m. sim-
pelthen ikke vide en uge i forvejen, om jeg
kan være tidligt i klubben en bestemt tirsdag.
Det samme kan gøre sig gældende for andre
medlemmer af bestyrelsen i kortere eller læn-
gere perioder. Det skal ifølge min mening hel-
ler ikke være et krav for at blive valgt.
Det er rigtigt, at flere medlemmer af besty-
relsen pt. ikke har kunnet afse tid til at spille
med i klubturneringen, men det kan ske for os
alle, at vi i en periode ikke rigtigt kan afse den
tid, som det kræver i forhold til det ambitions-
niveau, som vi nu hver især har på det skak-
lige plan.
Ud fra lederen skal man åbenbart frygte lidt
for, om de 4 til 5 unavngivne ikke medlem-
mer af bestyrelsen ikke skulle komme en
klubaften. Det håber jeg så sandelig ikke kan
være rigtigt. I så fald er alt for mange med-
lemmer bare blevet reduceret til "klienter",
som bare venter på, at der stilles brikker frem
til dem, der laves kaffe, og der ryddes op efter
dem igen. Hvis det står så slemt til, har vi et
problem med at gøre medlemmerne det klart,
at de er en del af en frivillig forening, hvor
deres rolle også en gang i mellem er at give en
hånd med.
Eskild har da helt ret i, at målet fortsat er en
velfungerende klub, og det skal vi nå ved, at
medlemmerne er klar til at give en hånd, hvis
det er nødvendigt en aften, hvor de mere "ak-
tive" medlemmer ikke lige har tid til at være i
klubben. På den anden side vil jeg også mene,
at vi har en stor del af medlemmerne, som gør
den indsats, som er nødvendig, og som tidli-
gere skrevet er det en bred gruppe, som også
rækker langt uden for bestyrelsen.
Til sidst må jeg så rent personligt lige ind-
vende markant mod den misforståelse, at jeg
kun vil kunne bruge den tid på klubben, som
"jeg betegnede som konduite". De admini-
strative opgaver hvoraf de fleste ikke vil blive
bemærket af klubbens medlemmer, da det så
at sige foregår udenfor klubbens lokaler, er
stadigvæk de samme. Her kan jeg bare i en vis
grad selv bestemme tidspunkt på ugen/dagen,
hvor arbejdet gøres.
Der hvor jeg kan skære på tiden, er på min
tilstedeværelse i klubben, hvis jeg f.eks. ikke
skal spille, eller er tidligt færdig. Det vil med
andre ord sige på de meget synlige områder
som f.eks. opstilling af brikker til en hold-
kamp, oprydning, i en vis grad artikler til klub-
bladet m.m. Ja og så naturligvis på det rent
skaklige mht. turneringer og forberedelse,
hvilket også er sket. Det er måske netop der-
for, at jeg det seneste år har haft de bedste re-
sultater i en del år! Nu er det nok ikke en
fremgangsmåde, som kan anbefales, hvis
man skal blive en bedre skakspiller.
Der skal så afslutningsvist gøres opmærk-
som på, at artiklen ikke kun er et udtryk for
formandens holdninger. Bestyrelsen er ganske
enig i de synspunkter, som frembringes i
denne artikel.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
5
Af Steen Andersen
Tirsdag den 6. december blev sidste runde af
efterårsturneringen afviklet. Dermed kan der
gøres status over op- og til dels nedrykning
forud for forårsturneringen, som er program-
sat til at starte 31. januar.
Enkelte partier mangler dog stadig at blive
afviklet, her iblandt to i mesterklassen, og fak-
tisk er det endnu ikke afgjort, hvem der skal
løbe med 1. præmien i efteråret.
Det er selvfølgelig ærgerligt at vi ikke kan
få den afslutning på turneringen, som regle-
mentet foreskriver, nemlig at alle partier skal
være afsluttet når sidste runde er spillet. Og
selvom rundelægningen ER lidt stram her i
efteråret, så var der trods alt lidt luft her i de
sidste uger til at man kunne nå at spille mang-
lende partier forud.
Turneringslederne er jo generelt flinke
mennesker, men det vil jo altid være sådan at
når vi bøjer reglerne for enkelte personer, ge-
nerer vi jo alle de andre som bare vil forholde
sig til klubbens reglement. Og det gælder ikke
bare problemet med at få afviklet de sidste
partier, men i lige så høj grad vores afbuds-
regler.
Som bekendt har man ret til 2 (TO) afbud
undervejs i turneringen. Ikke desto mindre er
det efterhånden normen for flere spillere at
melde afbud 4-5 gange.
Og igen - vi prøver at tage hensyn og få
flyttet lidt rundt på runderne så det går op,
men der siger sig selv at det ikke vil kunne
lade sig gøre at afvikle en turnering hvis alt for
mange personer anlægger sig disse vaner.
Det er ikke det store problem, hvis man i
god tid (f.eks. inden turneringsstart) meddeler,
hvornår man har problemer med at møde
frem. Moster Odas fødselsdag kender man
som regel i god tid i forvejen, og ikke først
aftenen før runden!
Så derfor, kære medlemmer: Lad være
med at teste turneringsledernes gode vilje og
prøv lige selv at være på forkant med proble-
merne. Det kunne ende med at vi begynder at
forholde os strengt til turneringsreglernes lov-
tekst!
Mesterklassen:
Med en sejr til Lars Hougaard over Henning
Matzen i sidste rundes topopgør, blev det af-
gjort at Henning slutter på 3. pladsen, mens
Kristian K. Jensen - med et tilbageværende
parti - endnu kan nå at passere Lars i kampen
om ,,guldet". Dermed blev det altså tre af ,,de
gamle" i klassen, der i sidste ende løb med
præmierne.
Længe lå Jens Fogh ellers helt i front af
klassen, men nederlag til Henning og Kristian
satte ham lidt tilbage i den absolutte topstrid.
Men med scoren 6/9 er Jens stadig med i
kampen om klubmesterskabet (sammenlagt
score for efterår og forår).
Reelt er det vel de 4 øverstplacerede i efter-
året der skal afgøre ,skabet` imellem sig.
I den anden ende af tabellen tegner der sig
dystre nedrykningsskyer over især Børge
Hansen, Svend Enevoldsen og Lau Bjerno.
Nu kender vi jo endnu ikke deltagerlisten
til forårsturneringen, men med to garanterede
oprykkere fra 1. klasse, kan Asbjørn Kors-
holm nok heller ikke føle sig alt for sikker på
pladsen i forårets mesterklasse.
KLUBTURNERINGEN - EFTERÅR 2005
background image
6
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
1. Klasse:
1. Klasse blev en tæt affære, hvor intet var af-
gjort i oprykningskampen før sidste runde.
Fire spillere kandiderede til de to opryk-
ningspladser.
Søren Jensen lagde hurtigt pres på de øv-
rige ved at vinde en lynsejr over Per Møller,
og Finn Laursen vandt også ret ubesværet
over Kurt Aalbæk. Tilbage sad så Eskild
Ebbesen og Brian Sørensen.
Førstnævnte kunne sikre sig oprykningen
med ,,blot" remis mod Eivind Simonsen, men
Eskild løb ind i et sandt stormvejr, og trods
ihærdige forsøg på at holde den kritiske stil-
ling i live, måtte Eskild til slut strække våben.
Dermed sluttede Eskild, ligesom Finn, på 6
points.
Brian kunne imidlertid passere dem begge
ved at vinde over Henrik Schrøder, og med en
mer-/fribonde til Brian virkede det også til at
skulle blive slutresultatet. Men symptomatisk
for Brians turnering, satte han så pludselig en
springer i slag! Dermed var det pludselig Hen-
rik der havde gevinstchancer, med den mulige
konsekvens at oprykningen ville gå til Finn!
Istedet blev det remis, og korrektions-
beregningen mellem Finn, Eskild og Brian
sikrede Eskild den oprykningsgivende 2.
plads, mens Brian røg helt uden for præmie-
rækken.
(Finn Laursen har reageret på korrektions-
metoden ved at henvise til turneringsreglerne,
der siger, at ved ligestilling er det først indbyr-
des parti (Finn vandt over Eskild) og derefter
korrektion. Turneringsleder Steen Andersen
har på reaktionen svaret, at tidligere anvendt
praksis er, at reglen om "ved ligestilling" bru-
ges, når to spillere har opnået samme point-
tal. Er der ligestilling mellem tre eller flere
spillere, anvendes korrektion. - Som det er til-
fældet her, da også Brian har opnået samme
pointtal. Sagen ligger nu på turnerings-
komiteens bord til afgørelse.
Red.).
I den anden ende af tabellen blev det, som
ratingtallene skulle antyde, svært for Per og
Kurt. At Berno Hansen og vel især Benny
Lauridsen også skulle ende i den nederste del,
var nok mere overraskende.
2. Klasse:
Også 2. Klasse fik en spændende afslutning.
Hans Cramer havde sikret sig oprykningen
inden sidste runde, men i sidste rundes opgør
mod Kristian Seegert var alligevel en ren
gruppefinale om 1. pladsen. Og for Kristian et
rent ,,alt eller intet"-opgør. Et nederlag ville
sende ham helt udenfor præmierækken. Men
der var ingen slinger i valsen. Kristian vandt
og er dermed oppe i 1. Klasse! Og på sigt bli-
ver det givet kun en mellemstation for knæg-
ten som lige er fyldt 11.
I den kommende forårsturnering kan det
dog vise sig at 1. klasse bliver en pænt stor
udfordring.
Tilbage var så kampen om 3. præmien. Og
den gik til et andet af klubbens store talenter,
Tobias Bøje, som gik ubesejret gennem turne-
ringen. Men 6 remiser gav altså lidt for meget
pointtab til at det kunne række til oprykning -
denne gang.
Johnny Sparvang sluttede ligesom Tobias
på 6 points, men det rakte lige nøjagtig ikke til
præmie. Alligevel blev det da et solidt come-
back for Johnny efter et par sæsoners pause.
I den ,,forkerte" ende af klassen finder vi to
veteraner, Bent Overgaard (2 p.) og Peter Ul-
rich (1½ p.). De kan nu få lov til at boltre sig i
3. klasse til foråret. Og Peter fik da som plaster
på såret, at han var den eneste der besejrede
gruppevinderen Kristian.
3. Klasse:
3. Klasse bød på et parløb i toppen mellem
Ove Kehlet og Max Jansen-Lange.
Indtil Ove måtte slippe et halvt point i sit
udsatte parti før sidste runde, havde de to kun
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
7
afgivet en remis - mod hinanden. Så Max
kunne selv afgøre sagen til sidst. Men hvad
skete? I løbet af en times tid havde han tabt til
Jürgen Fode, og så kunne Ove i stedet hive
gruppesejren hjem med den flotte score 8p./9.
Max må trøste sig med 2. præmie og op-
rykning, mens Jürgen blev en lige så sikker nr.
3 med 6½ p.
De tre unge juniorspillere, Maria Petersen,
Noujan Rishani og Malthe Parylewicz nåede
alle deres forventede scorer. Dermed skulle
der være en chance for at få fornyet ,,licen-
sen" i 3. Klasse.
Desværre måtte vi hurtigt sige farvel til et
nyt medlem, Kasper Frank. Lidt ærgerligt at vi
fik placeret Kasper en klasse for højt. For han
kunne have gjort en god figur og fået en bedre
startoplevelse i 4. klasse.
4. Klasse:
Lige præcis sådan en oplevelse fik Michael
Rosholm i 4. klasse. Selvom han endnu har et
parti tilbage at spille, er 1. pladsen sikret. Bort-
set fra en ,,smutter" mod Hans Rohde har
Michael (i bredere skakkredse bedre kendt
som Tobias' far!), vist spil som bør kunne
række langt - også i 3. klasse.
De to øvrige præmietagere blev Vagn Jen-
sen og Yury Shevtsov med hhv. 7½ og 6½ pts.
For Vagn har det været et strålende come-
back efter en mager forårsturnering. Lidt hel-
dig var han nok også i et par af de partier som
undertegnede overværede, bl.a. i det indbyr-
des parti mod Yury, hvor Vagn var bagud med
5-6 brikker da han satte mat i bunden...
Dette parti viste på den anden side, hvad
det er at Yury mangler for at tage det afgø-
rende skridt fremad. Den unge mand bør jo
helt klart spille en klasse højere, men lidt mere
omhu er altså påkrævet. Som Bobby Fisher
engang sagde: Når man har fundet et godt
træk, så kig efter og find et der er endnu
bedre!
Rygeregler
Århus Kommune har indført
ny rygepolitik pr. 1. januar
2006.
På Lokalcenter Viby vil det
kun være muligt at ryge i
rygerummet på første sal.
Lokalet skal holdes lukket,
og der skal luftes ud efter
rygning.
Husk at tømme askebæger og
lukke vinduer efter udluftning.
Det er også muligt at ryge
udenfor bygningen.
HUSK! Der må ikke sættes
noget i klemme i døren ud til
parkeringspladsen.
background image
8
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
"H2-bonden er i slag!"
Dette er den første af en række artikler til
klubbladet om Robert James Fischer, bedre
kendt som Bobby Fischer. Myten, legenden
Bobby Fischer.
Det er efterhånden en del år siden, at han i
en højdramatisk match vandt VM-titlen fra
russeren Boris Vasilievich Spassky. Det fore-
gik i 1972 i Reykjavik, Island.
For vore yngre klubmedlemmer kan
Fischer måske synes som en antikvarisk og
dinosauragtig figur fra svundne tider. Men når
man har sagt om Fischer, at han lærte skak af
selveste Gud, ja så kan vi nok alle lære et og
andet eller bare hente en smule inspiration ved
at kigge lidt på Fischers partier.
Der skrevet et væld af bøger, artikler mv.
om Fischer. En af de seneste bøger er "Bobby
Goes to War. The True Story of How the
Soviets Lost the Most Extraordinary Chess
Match of All Time". Bogen er også kommet
på dansk: "Bobby Fischer i krig". Bogen inde-
holder kun et eneste skakdiagram og ikke et
eneste parti, men interessante skakbøger be-
høver ikke at indeholde skakpartier.
Kan det virkelig være interessant?
Ja! - specielt fordi forfatterne har haft ad-
gang til endnu ikke offentligt tilgængelige rus-
siske arkiver. Det giver et fascinerende indblik
i den sovjetrussiske skakmaskine og de store
forberedelser der blev gjort for at afværge den
amerikanske trussel mod den russiske skak-
trone. Det huede ganske enkelt ikke sovjet-
russerne at blive udfordret af en ikke-russer.
Det var de ikke vante med! Og det tilmed af
den fuldstændig uberegnelige Fischer - denne
enfant terrible, som i starten af 70'erne truede
med at gøre en ende på det mangeårige sovjet-
russiske monopol på VM-tronen. Striben af
sovjetrussiske verdensmestre var jo ud fra et
vestligt synspunkt ganske skræmmende:
Aljechin, Botvinnik, Tal, Smyslov, Petrosian
og Spassky.
Det mest interessante ved bogen er dens fo-
kus på matchen i Reykjavik. Om de enorme
besværligheder ved blot at få Fischer overtalt
til at sætte sig i flyveren for at begive sig til Is-
land, Henry Kissingers telefonopkald til
Fischer for at redde matchen, om de mange
krumspring der måtte gøres for at stille
Fischer tilfreds med spillebetingelserne, da
han endelig var kommet til Island. Men også
om et rørende forhold, som Fischer havde til
en islandsk politibetjent under matchen.
I øvrigt kan man læse meget mere om de
dage der gik forud for, at Fischer endelig be-
sluttede sig for at tage af sted til Island i den
Fascination Fischer
Af Brian Sørensen
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
9
meget fascinerende "Bobby Fischer vs. the
Rest of the World" af Brad Darrach.
Det er også historien om den ganske unge
Fischers totale besættelse af skak, og om
hvordan han allerede som teenager opnår en
enorm styrke på de 64 felter. Fra han for første
gang som 7-årig sætter sine ben i Brooklyn
Skakklub i New York går der kun 6 år til han
vinder det amerikanske juniormesterskab som
13-årig.
Han bliver den hidtil yngste USA-mester
som 14-årig (uden at tabe et eneste parti, og
foran en anden legendarisk amerikansk skak-
spiller: Reshevsky) og kvalificerer sig dermed
til Interzoneturneringen i Portoroz i Jugosla-
vien i 1958. Her mødte han spillere som Tal,
Larsen, Gligoric og Bronstein, og blev efter
turneringen udnævnt som den dengang yngste
stormester som 15-årig. Men: læs bogen!
Denne styrke blev tidligt bemærket af i
hvert fald en sovjetisk stormester. Efter at ne-
denstående parti blev kendt, udtalte den russi-
ske stormester Juri Averbach, at han blev klar
over, at Sovjetunionen stod overfor en alvorlig
trussel mod det sovjetrussiske skakherre-
dømme.
Partiet blev spillet i 1956 da Fischer var 13
år gammel i Rosenwald-turneringen (en
prestigefyldt turnering for elitespillere):
Partiet blev efterfølgende kaldt århundre-
dets bedste parti (en smule overdrevent, da
partiet som nævnt blev spillet i 1956). Men al-
ligevel, et fantastisk parti!
Af en eller anden grund har Fischer dog
ikke medtaget partiet i Fischer-klassikeren
"My 60 Memorable Games" (1967).
Donald Byrne - Bobby Fischer
Rosenwald, New York, 1956
11.-,Sa4!!
Der er 3 problemer i hvids stilling:
manglende rokade, e4-bonden og løberen på
g5. 12.Da3 [12.Sxa4,Sxe4. 13.Dc1,Da5+.
14.Sc3,Lxf3. 15.gxf3,Sxg5. 12.Sxa4,Sxe4.
13.Dxe7,Da5+. 14.b4,Dxa4. 15.Dxe4,Tfe8.
16.Le7,Lxf3. 17.gxf3,Lf8. 12.Sxa4,Sxe4.
13.Db4,Sxg5. 14.Sxg5,Lxd1. 15.Kxd1,Lxd4].
12.-,Sxc3. 13.bxc3,Sxe4. 14.Lxe7,Db6.
15.Lc4.
[15.Lxf8,Lxf8. 16.Db3,Sxc3. Hvids
stilling kollapser (Averbakh)]. 15.-,Sxc3.
16.Lc5,Tfe8+. 17.Kf1
17.-,Le6!! 18.Lxb6.
[18.Lxe6,Db5+. 19.Kg1,
Se2+. 20.Kf1,Sg3+. 21.Kg1,Df1+. 22.Txf1,
OBS!
De viste partier kan spilles igennem på
klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
background image
10
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
Se2#]. 18.-,Lxc4+. 19.Kg1,Se2+. 20.Kf1,
Sxd4+. 21.Kg1,Se2+. 22.Kf1,Sc3+. 23.Kg1,
axb6. 24.Db4,Ta4. 25.Dxb6,Sxd1.
Fischer har tårn og 2 officerer for dronningen.
Den efterfølgende mat er ekstraordinær smuk!
26.h3,Txa2. 27.Kh2,Sxf2. 28.Te1,Txe1.
29.Dd8+,Lf8. 30.Sxe1,Ld5. 31.Sf3,Se4.
32.Db8,b5. 33.h4,h5. 34.Se5,Kg7. 35.Kg1,
Lc5+. 36.Kf1,Sg3+. 37.Ke1, Lb4+. 38.Kd1,
Lb3+. 39.Kc1,Se2+. 40.Kb1,Sc3+. 41.Kc1.
Tc2#.
Netop, ekstraordinært!! Varianter er hentet fra
Kasparovs nye og fremragende serier af bøger
om hans forgængere: ,,On my great prede-
cessors. Part IV. Fischer" Bogen er også inte-
ressant derved, at Kasparov skriver over 50
sider om Bent Larsen!
- - -
Senere blev denne trussel mere håndgribelig. I
starten af 70'erne smadrede Fischer nemlig al
modstand på sin vej mod VM-matchen.
Det var dengang der var styr på VM-cyklus
med zone- og interzone-turneringer, kandidat-
finaler etc.
Kvartfinale: 6-0 over Mark Taimanov (seks
sejre på stribe!). Semifinale: 6-0 over selveste
Bent Larsen (igen lutter sejre)! I finalen vandt
Fischer næsten lige så overbevisende med
6½-2½ over tidligere verdensmester Tigran
Petrosian (VM 1963-1969).
Knusende cifre, som hverken er set før eller
siden!
Larsen undskylder sig med, at han på grund
af en usædvanlig voldsom hedebølge i
Colorado (USA) ikke kunne spille og ikke
kunne sove:
,,Jeg kunne ikke spille. Jeg kunne simpelt-
hen ikke spille. Og jeg kunne ikke sove".
Larsen følte sig - ikke overraskende - syg
efter de første fire nederlag, og en læge beor-
drede en pause i matchen. Men lige lidt hjalp
det!
- - -
Tilbage til det indledende skakdiagram og
VM-matchen.
Jo! ­ Fischer spillede sandelig Ld6xh2!
Og nej! - udråbstegnet er ikke angivet for at
der skulle være tale om et stærkt træk. Men
trækket er også et billede på Fischers måde at
spille skak på: Han vil vinde alle partier! Og
ser man på de i alt 21 partier fra VM-matchen,
ja så er der ingen korte og kedelige remiser.
Det er på ingen måde nogen let stilling af
vinde for hvid, og Fischer fik flere chancer for
at holde remis undervejs. Men det lykkedes
dog Spassky at vinde partiet.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
11
Boris Spassky - Bobby Fischer
VM Match 1972, 1. parti, 1972
I en fuldstændig død remisstiling slår Fischer
den forgiftede bonde! 29.-,Lxh2. 30.g3,h5.
For at komme løberen til undsætning!
31.Ke2,h4. 32.Kf3,Ke7.
[Fischer havde sik-
kert planlagt følgende... 32.-,h3. 33.Kg4,Lg1.
34.Kxh3,Lxf2. 35.Ld2! Men havde overset
dette løbertræk!]. 33.Kg2,hxg3. 34.fxg3,
Lxg3. 35.Kxg3,Kd6.
1-0.
Fischer nægtede at møde op til parti nr. 2
fordi han følte sig generet af nogle kameraer i
spillehallen. Og så var Spassky foran 2-0!
Den første artikel afsluttes med endnu 2 ek-
sempler på store fejl ved VM-matchen. Mest
af alt ment som en opmuntring til alle os al-
mindeligt dødelige spillere!! (Se diagram i
første spalte).
26.-,Sf4. 27.Dc2??
er kakteriseret som den
største fejl i Spasskys karriere! Han studerede
endda stillingen i 5 minutter og havde 25 mi-
nutter på klokken. 27.-,Lxa4! Naturligvis!
Spassky opgav straks! Der kommer jo føl-
gende: 28.Dxa4,Dxe4. Med dobbelttrussel
mod bonde og g2 (mat!) og Le1.
Bobby Fischer - Boris Spassky
VM Match 1972, 8. parti, 1972
Boris Spassky - Bobby Fischer
VM Match 1972, 5. parti, 1972
15.-,b5??
Taber en kvalitet! 16.La7,bxc4.
17.Lxb8,Txb8. 18.bxc4,Lxc4. 19.Tfd1,
Sd7??
Bent Larsen skriver: "Protest! Er dette
en VM-match? Den følgende vending er dog
børnelærdom!" 20.Sd5,Dxd2. 21.Sxe7+,
Kf8. 22.Txd2,Kxe7. 23.Txc4.
Og Fischer
vandt let! 1-0.
Mere om VM-matchen og andre ting om
Fischer en anden god gang!
Spil partierne igennem på klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
background image
12
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
HOLDTURNERINGEN 2005-2006
En fremragende runde i
holdturneringen
Af Steen Andersen
Forud for sæsonen lignede det vel en turne-
ring med vinderchancer for to hold, Viby 2 og
Viby 4, og det er vel også stadig hovedmål-
sætningen, men ugens runde giver imidlertid
også forhåbninger om at de andre hold kan
bide fra sig.
Som allerede omtalt på disse sider - kom 1.
holdet stærkt igen og lige nu er det svært at
bevare pessimismen. Det bliver ganske vist
rigtig svært i næste runde mod gruppens på
papiret stærkeste hold, Århus, men derefter
følger fire modstandere som jeg vil regne som
styrkemæssigt ret ligeværdige med os. Så spil-
ler vi op til det vi kan, hedder det også 1. divi-
sion næste år! Og vi kan jo se hvordan de
unge spillere presser sig på til holdet, så
styrkemæssigt kan vi jo kun se frem til at blive
bedre og bedre i de kommende år.
2. holdet ligner en oprykker i år. Og vel især
når man ser på hvad de øvrige forventede
konkurrenter i gruppen indtil videre har præ-
steret. Vores 2. hold har leveret to gode resul-
tater - uden at jeg egentlig mener at vi har
ramt det niveau vi bør have. Men ok - vi skal
blot besætte en af de to øverste pladser for at
VIBY II: A-RÆKKEN
2. runde:
Tirsdag 22. november
Hinnerup I - Viby II 2½ - 5½
rykke op, og det giver jo ingen præmie at lave
scoringsrekord.
Klubbens Dream-team (vi drømmer om en
snarlig tilbagevenden til mesterrækken),
skulle i 2. runde en smut til Hinnerup. Og
selvom Hinnerup i 1. runde havde slået den
anden nedrykker fra mesterrækken, VRS, så
regnede vi os selv som klare favoritter. Og det
blev blot yderligere forstærket af at Hinnerup-
holdet manglede et par spillere fra toppen af
styrkelisten, mens vi selv kunne stille med
holdet.
For navnlig en af vores spillere, Jakob Ris-
ager, var dagens kamp en lidt speciel ople-
velse, da han jo så sent som sidste år spillede
for Hinnerup. Det forhindrede ham dog ikke i
at spille et fornuftigt og kontrolleret parti, hvor
stillingen langsomt bare blev bedre og bedre,
indtil modstanderen/stillingen brød sammen.
Længe inden Risagers point, havde Peter
Grove imidlertid taget revanche for sin min-
dre heldige optræden i 1. runde. Det tog nem-
lig under en halv time inden partiet på bræt 4
var afsluttet til vores fordel..
Benny Lauridsen skulle heller ikke bruge
lang tid denne aften, før han havde udspillet
sin modstander. Det er altså også positionel
skak på et pænt højt plan vi her har på 6. bræt-
tet!
Og det samme skulle egentlig kunne siges
om 5. brættet, hvor BørgeHansen huserer.
Modstanderen var i hvert fald slemt på hæ-
lene, men man kan vel sige at partiet fik det
stik modsatte forløb af Børges parti mod
Eskild i 1. runde. Denne gang var det blot
Børge der lavede den grimme buk der kostede
et helt point. Av!
Thomas Blum er indtil videre klubbens su-
veræne topscorer med scoren 3/3 i årets hold-
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
13
turnering! Han vandt jo også for 1. holdet i 1.
runde. Og det kan måske gå hen at blive til
meget mere, for i modsætning til de to første
kampe, var indsatsen i dagens parti meget
overbevisende. At modstanderen så måske
heller ikke helt havde styrken til A-rækken,
kan Thomas jo ikke lastes for. Det virkede
koncentreret og sikkert denne aften på bræt 8.
Hvad der helt præcis skete på bræt 7, står
mig ikke klart. Svend Enevoldsen havde hvid,
spillede mod en modstander med 246 færre
ratingpoints, og så blev der ellers taget remis
forholdsvis hurtigt. Men Svend må vel ikke
have kunnet lide stillingen?!
Det samme kunne undertegnede sige.
Trods (eller måske på grund af) hvide brikker
for første gang i år, lykkedes det mig ikke at få
en acceptabel stilling. Atter blev åbningen
spillet ALT for sorgløst, og et sted omkring
træk 15 lignede det et valg mellem et dårligt/
tabt slutspil eller en risikabel fortsættelse med
stor fare for øjeblikkeligt nederlag. Jeg valgte
selvfølgelig den sidste, trods alt lidt uklare løs-
ning, og blev belønnet med et ,,skævt slutspil"
med en kvalitet for 3-4 bønder. Herfra gik det
imidlertid overraskende let frem til træk 40,
hvor modstanderen måtte strække våben. Vir-
kelig en arbejdssejr!
Tilbage sad så til sidst (for gud ved hvilken
gang) holdleder Henning Matzen. Den flinke,
men trods alt lidt underratede modstander,
havde ellers tilbudt remis tidligere i partiet,
men Henning viste mod og beslutsomhed og
afslog - blot for nogle få træk senere at sidde
tilbage med en totalt tabt stilling med to bøn-
der for lidt.
En anelse ærgerligt at vi ikke fik et halvt
point mere i denne holdkamp - det havde
trods alt været fortjent. Men med 11½ point
efter to kampe har vi selvfølgelig placeret os i
den ende af tabellen, hvor vi gerne vil ligge.
Så vi drømmer videre med fuld fortrøstning!
Steen Andersen.
2. runde:
Torsdag 24. november
Silkeborg II - Viby III 3 - 5
VIBY III: A-RÆKKEN
Bedømt ud fra hvad jeg har set i årets A-
række, ser det bestemt også positivt ud for 3.
holdet. Det var vel lidt af en skæbnekamp al-
lerede her i 2. runde mod Silkeborg 2. Og med
resultatet 5-3 til os, er holdet faktisk helt oppe
på 4. pladsen i gruppen - endda efter at have
overstået den indbyrdes kamp mod 2. holdet!
Silkeborg ligner ikke et hold der kommer
foran Viby 3 igen i denne sæson, og vores
holds bredde virker meget større end flere af
de andre holds. Så skal vi ikke bare satse på at
besætte både 1. og 2. pladsen i A-rækken? Det
kunne blive en spændende udfordring at
skulle samle 24 spillere til holdkampe om
søndagen næste år :-)
Steen Andersen.
Altså en sejr til Viby III med cifrene 5-3. Og
det må vel siges at være i orden!
På førstebrættet havde Berno Hansen, Jack
Thostrup, med et ratingtal på 2010, helt ude i
tovene, og det uafgjorte resultat skyldes sik-
kert, at Berno tilsyneladende var al for impo-
neret af det ,,høje" ratingtal han var oppe
imod. Berno stod bedst på brættet og havde
oceaner af tid i forhold til Jack, der havde un-
der 10 minutter tilbage, da Berno tilbød remis
- som naturligvis og helt selvfølgelig blev
modtaget!"
Her er partiet kommenteret af Berno selv:
Hvid: Berno Hansen, Viby (1659)
Sort: Jack Thostrup, Silkeborg (2010)
[C63]
1.e4,e5. 2.Sf3,Sc6. 3.Lb5,f5. 4.Sc3,fxe4.
5.Sxe4,d5. 6.Sg3,Lg4. 7.h3,Lxf3. 8.Dxf3,
background image
14
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
Sf6. 9.d3,Dd6.
(Så er vi vist ude af åbnings-
teorien). 10.Lxc6+,Dxc6. 11.c3,0-0-0. 12.0-0.
(Nu er der vel lagt op til angreb fra begges si-
der?). 12.-,Ld6. 13.Sf5,Thf8. 14.Sxd6+,
Dxd6. 15.Le3,Kb8. 16.b4,Se4.
(Hvid lidt i
problemer og der kun et at gøre). 17.Lxa7+,
Kxa7. 18.De3+,d4. 19.Dxe4,dxc3. 20.Tac1,
Dd4. 21.De1,Dxb4. 22.Txc3,Tf7. 23.Dc1,
Kb8. 24.Dc2,Dd4. 25.Tc1,c6. 26.a4.
(Måske
er 26.a3 en overvejelse værd) 26.-,Tdf8 (Der
er tryk f2). 27.Tf1,g5. 28.Tc4,Da7.
29.De2,Ka8. 30.Te4,Db8. 31.Txe5,Dd8.
32.De1,Dxd3. 33.Ta5+,Kb8. 34.De5+,Tc7.
35.Dc5,Tcc8. 36.Te1,Tf7. 37.De5+,Tfc7.
38.Tc5,Ka8.
som blev afslået, bukker modstanderen fælt
og taber en officer og det ændrede jo naturlig-
vis magtbalancen på brættet til Eivinds fordel,
der da også spillede sejren sikkert hjem.
Jeg skulle selv spille på tredjebrættet. Her
mødte jeg Kim Christensen, som jeg også
havde æren af at møde sidst jeg spillede hold-
kamp i Silkeborg (for et par år siden) i et parti
som jeg vandt. Det forpligter, selvom jeg tyde-
ligt husker, hvordan Kim dengang fuldstæn-
dig overså et træk, som kunne have afgjort
partiet til hans fordel. Men tak for det! Det
havde han sikkert i baghovedet nu hvor han
fik mulighed for at revancere sig. Men her kan
i selv se, hvordan det gik:
Hvid: Eskild, Ebbesen, Viby
Sort: Kim Christensen, Silkeborg
1.e4,c6. 2.d4,d5. 3.Sc3,dxe4. 4.Sxe4,Sf6. 5.
Sg3.
Hvad spiller man ellers? Jeg har engang
læst Bent Larsen udtale sig om en udmærket
sort stilling, hvis hvid bytter springere! 5.-,
Sbd7. 6.Lc4,Sb6. 7.Lb3,g6. 8.Sf3,Lg7.
9.0-0,0-0. 10.h3,Dc7. 11.Se5,e6. 12.Lf4,De7.
13.Dd2,Sfd5. 14.Lh6,Td8. 15.Lxg7,Kxg7.
16.Sg4,Sf6. 17.Dh6+,Kg8. 18.Dg5,Sfd5.
19.Dh6,Sf6. 20.Sxf6,Dxf6. 21.Sh5.
39.a5.
(39.Dxg5 er bedre, a5 forpligter i et
måske ikke helt sikkert angreb. Hvorfor ikke
spille langsom og sikker skak?) 39.-,Ka7.
40.Tc3.
(40.Dxg5 er bedre). 40.-,Dd7.
41.Dc5+.
(En unødvendig skak. Bedst er at slå
bonden på g5. Hvid må have overtaget). 41.-,
Ka8. 42.Tce3,Dd5. 43.Da3,Td7. 44.Tb1,
Tcd8. 45.Te7,Txe7. 46.Dxe7,Td7. 47.Df8+,
Td8. 48.Dg7,Td7. 49.Dh8+,Td8. 50.Dxh7,
Td7. 51.Dh8+,Td8. 52.Db2,Td7. 53.Db6,
Dd4. 54.Db3,Dd5. 55.Db2.
(Her er 55.Dc3,
De4. 56.Te1 bedre). 55.-,Dd4. 56.Dc1. Remis.
Et par træk efter at Eivind Simonsen, på
andetbrættet, havde fremsat et remistilbud,
Dxd4??
Tak! Kim Christensen. Nu gør du det
minsandten igen, forærer mig partiet. Jeg var
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
15
VIBY IV: C-RÆKKE II
4. holdet måtte se sig degraderet fra A- til C-
rækken til denne sæson. Årsagen er selvfølge-
lig strukturændringen i hovedkredsturnerin-
gen, så der i år kun er en A- og B-række.
Efter i flere år at have været det tynde øl i
A-rækken, får 4. holdet så i år lov til at prøve
at være i favoritrollen - og det er måske ikke
så dumt, selvom vi styrkemæssigt nok burde
ligge i B-rækken.
I denne uges 1. runde fik vi da også set, at
vores hold frem for alt har en større bredde
end modstanderne. I kampen mod Aros vandt
vi 4-0 på bræt 5 til 8 i løbet af en time.
Og jo, det er da sjovt at vinde, men det er
også sjovt at spille mod en ligeværdig mod-
stander! Nu var denne rundes modstander
1. runde:
Tirsdag 22. november
Viby IV - Aros 5½ - 2½
ude efter en kop kaffe, og på vej tilbage møder
jeg Finn, der lige kort hvisker: Din modstan-
der har lige slået bonden på d4 med dronnin-
gen. Det er løgn tænkte jeg, så er det sket med
ham! 22.Tad1,gxh5. 23.Txd4,Txd4 og sam-
tidig opgav sort. Der kan skakkes på g5 og
derefter enten på e5 eller c5 med dronningen
og tårnet på d4 falder også! Efter partiet for-
talte Kim at han fuldstændig havde overset
det hvide tårn på a1.
Om Finn Laursen, på fjerdebrættet, har væ-
ret mere optaget af begivenhederne på tredje,
ved jeg ikke, men spillet på fjerde endte med
remis. Efter mit forholdsvise korte parti fik jeg
tid til at følge lidt med i de resterende partier.
Og ved et kig på Finns parti, var den umiddel-
bare vurdering, at Finn stod nogenlunde. Der
var et par "skjulte" trusler i form af nogle af-
trækkere, men var man opmærksomme på
dem, var der ikke noget at frygte. Og det var
nok også den vurdering, der fik de to herrer på
fjerde til at dele point.
På femtebrættet vandt Søren Jensen et me-
get langt parti. Søren skulle bruge hele 72 træk
før modstanderen også kunne indse, at fortsat
kamp ikke nyttede noget.
Kurt Ålbæk tabte på sjette. Stillingen, jeg
på et tidspunkt så på brættet, var uhyggelig!
Naturligvis fordi det ikke er så rart, som hold-
leder, og især uden mulighed for at gribe ind
eller hjælpe, at se en holdkammerat i så store
vanskeligheder. Men Kurt overlevede da Gud
ske lov, men tabte altså partiet.
Der var to afbud til denne holdkamp og det
betød jo naturligvis, at vi måtte ty til reserver.
Nu er det sådan, at det ikke behøver at betyde
en svækkelse af holdet overhovedet. Viby
Skakklub har så mange spillere, der ligger så
tæt, at det tit kun er dicimaler, der skiller dem
styrkemæssigt.
Per Møller er tilknyttet Viby IV, men er al-
tid parat til at stille op for Viby III, når nøden
tvinger, og sjovt nok, så har han altid præsteret
rigtig gode resultater når han optræder som re-
serve på holdet. Således også her på syvende-
brættet mod Silkeborg, hvor han som det na-
turligste for ham, når han stiller op i holdets
farver, bare vandt!
På ottendebrættet måtte Hans Cramer, der
også havde tilbudt sig som reserve, se sig
slået. Netop begyndt i klubben igen efter flere
års pause og med en fantastisk høj score i den
igangværende klubturneringen, var det måske
lige ved at Hans kunne se træerne vokse ind i
himlen. Men det blev vist nok revideret lidt
her i Silkeborg. Nu blev han dog på ingen
måde løbet over ende, men måtte blot se sig
slået af en spiller, der havde inviteret Fru
Futuna til at sidde ved sin side.
Eskild Ebbesen.
background image
16
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
måske lidt atypisk, fordi det var et førstehold
med stor styrkeforskel på top og bund.
I næste runde møder vi SK 1968 7(!), som
vil være en helt anden modstander, hvor de 8
spillere er meget mere jævnbyrdige. Og her er
det så måske i toppen af holdet, at vi vil se
vores hold score mest.
I denne runde var der som nævnt sejre til
bræt 5-8, Rudolph Werk, Brian Kristensen,
Mogens Engsig og Bent Overgaard. Remiser
til Kristian Seegert, Daniel Ulrich og Tobias
Bøje gjorde kampens slutresultat til 5½-2½ til
os. En absolut fornuftig start!
Steen Andersen.
Fornuftig var også 5. holdets start i den anden
C-række. Holdet tog til Randers og besejrede
Rokaden 3 med 4½-3½. Der var sejre til Max
Lange, Torben Fogh, Kim Nissen og Maria K.
Pedersen. Og Malthe Parylewicz' remis sik-
rede matchsejren! Det er svært at vurdere hol-
dets chancer i en gruppe som efter 1. rundes
resultater ser meget jævnbyrdig ud. Skødstrup
3 og Grenå er vel ratingfavoritterne, men Tjele
er jo også altid en uberegnelig størrelse, med
Vores 6. hold vil jeg egentlig kalde et ret godt
D-række hold! Vi kan imidlertid komme til at
lide under at der i år ikke er noget der hedder
5-mands C-række. For når jeg ser på et par af
vores modstandere, kunne jeg måske godt
ønske at de var indplaceret i en række oven-
over. I hvert fald ser Brabrand lidt stærke ud,
men tiden må vise om jeg får ret. I 1. runde
skulle vi op mod Århus 4 - et hold som vi
burde kunne matche så nogenlunde. Resulta-
tet blev 3½-1½ til Århus, og det er dermed os
der får lejlighed til at tage revanche, når vi
mødes igen i 4. runde. I denne runde blev
Yury Shevtsov helten med den enlige sejr,
mens Erik Bock spillede remis. I næste runde
hedder menuen Brabrand, og skal holdlederen
ud at finde reserver igen, kunne han overveje
at inddrage en spiller eller to på ca. 1500 i
rating! Steen Andersen.
1. runde:
Tirsdag 22. november
Rokaden III - Viby V 3½ - 4½
VIBY V: C-RÆKKE I
VIBY VI: D-RÆKKE II
1. runde:
Mandag 21. november
Århus IV - Viby VI 3½ - 1½
et helt hold i konstant træningslejr på eftersko-
len. Så det er nok lidt optimistisk at tro på op-
rykning til os, men omvendt - vi har lige vun-
det 1. runde, så hvorfor ikke?
Steen Andersen.
Hvorfor bliver man træt af at tænke meget?
Fysisk anstrengelse trætter musklerne. Men hvorfor bliver man udmattet af at tænke?
Hjernen er storforbruger af energi og lægger til daglig beslag på cirka 20 procent af vores to-
tale energiforbrug. Men når vi tænker dybt, kan forbruget stige med helt op til 50 procent. Da
hjernen får al sin energi fra glukose i blodet, vil blodsukkerniveauet falde, når hjernen bruges
meget. Lavt blodsukkerniveau gør én udmattet, og derfor bliver man træt af at tænke.
Til gengæld behøver hjernen mindre energi til at løse opgaver, når man først har lært den.
Derfor vil man hurtigt blive træt i hovedet, når man spiller skak for allerførste gang, mens man
efter nogen træning kan spille i timevis.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
17
Holdturneringen uge 50
Af Steen Andersen
Ugens holdkampe fik en god start, da Første-
holdet atter præsterede et fremragende resultat
(4-4 mod Århus).
Der er desværre ikke indkommet noget re-
ferat fra 1. holdets kamp endnu, og da under-
tegnede ikke var til stede, kan jeg blot omtale
begivenhederne på rygtebasis. Efter kampen
har jeg erfaret, at begge hold mente at de
burde have vundet kampen. Nå, men en gen-
nemgang af de enkelte partier kan måske
bringe os tættere på sandheden.
På bræt 1 havde Jesper Skjoldborg en god
hjemmeforberedelse klar. Og begge spillere
var faktisk enige om at Jesper stod til gevinst i
slutstillingen. Blot ærgerligt at Jesper så tilbød
remis...!
Jakob K. Jensen var tilbage på holdet, og
gjorde det faktisk igen ganske pænt mod en
klart overratet modstander. Længe var udfal-
det uklart, men det endte med et nul på tavlen.
Dagens eneste, skulle det vise sig!
Lars G. Hougaard måtte afgive en remis ef-
ter at have stået i overkanten det meste af da-
gen.
Også Kristian K. Jensen og Martin Lund
HOLDTURNERINGEN 2005-2006
VIBY I: 1. DIVISION
3. runde:
Søndag 11. december
Århus - Viby I 4 - 4
spillede halve points hjem. Her forlyder dog
intet om at de skulle have haft fordele under-
vejs.
Og fordel havde Morten K. Poulsen heller
ikke - han skulle tvært imod redde sit halve
point i et tårnslutspil, hvor han undervejs var
nede med hele to bønder. Heldigvis er disse
slutspil lige noget for Morten, og han fik styret
det ud i en teoretisk remis-slutstilling. Sjovt
nok et slutspil som var identisk med det Ei-
vind Simonsen fik på 3. holdet om tirsdagen
(se diagramstillingen på side 19).
Skulle man tale om held for os denne dag,
så var det nok på bræt 7, hvor Asbjørn Kors-
holm fik vendt en ,,lunken" stilling til gevinst!
Efter et efterår med en lille nedtur, i form af
lidt tæsk i klubturneringen, og tabet af den ny-
erhvervede DSU-mestertitel, var dette en god
opmuntring for Asbjørn. Og med scoren 1½/2
i 1. division, er han jo indtil videre en af de
bærende kræfter på 1. holdet.
Jakob Risager var igen med som reserve
(denne gang for Jens Fogh, som var forhindret
på grund af et officielt skak-arrangement!), og
Jakob kan også stadig prale af at være ubesej-
ret på 1. holdet. Jakobs divisionskamp nr. 2
endte som den første, remis.
Altså endnu et strålende resultat for klub-
bens flagskib, 1. holdet. Og kigger man på stil-
lingen i 1. division, vil man se, at vi har mødt
de tre øverst placerede hold, samtidig med at
vi er 2½ point over nedrykningsstregen. Det
ser lovende ud, men nu skal vi jo til at møde
de hold som vi reelt kæmper om nedrykning
med, og i disse indbyrdes opgør afgøres det
hele.
Steen Andersen.
background image
18
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
Om 2. holdets kamp i Randers om mandagen
er det bedste der kan siges vel, at vi vandt
kampen! Og skal man være bagklog, kan man
vel sige at de to afbud holdet fik, fra holdets
,,maxister" Benny Lauridsen og Thomas
Blum, blev kostbare. For reserverne, Lau
Bjerno og Eskild Ebbesen, leverede begge en
bleg indsats denne aften.
Lau stod vel rimeligt en del af vejen, men
pludselig hang der et par officerer på en gang,
og da Lau ville lave et ,,smart" mellemtræk,
gik han ind i en springergaffel på konge og
dronning.
Eskild tabte hurtigt en officer, og selvom
han kæmpede længe for holdet, så var det
selvfølgelig en håbløs kamp.
De mere positive historier:
På 1. bræt spillede undertegnede sit bedste
parti i 2005 (hvilket ikke siger så meget, da jeg
jo ikke har været specielt aktiv). Måske er
kampformen ved at indfinde sig?
Peter Grove var heldig med at ,,trække" en
højt ratet modtander (2047), som tydeligvis i
øjeblikket er et stykke fra det tal i reel styrke.
Peter fik opstillet en kompliceret stilling, og
det huede tydeligt ikke modstanderen, som
endte med at tabe på tid. Slutstillingen var dog
også klart tabt for ham.
Dagens sidste sejrherre var Børge Hansen,
som muligvis var lidt på hælene undervejs,
men i slutspillet blev der ikke vist nogen nåde!
De tre remiser som - trods alt - reddede en
4½-3½ sejr stod Svend Enevoldsen, Jakob
Risager og Henning Matzen for, og ingen af
de tre kunne vist påstå at de burde have fået
mere ud af anstrengelserne denne aften. Så alt
VIBY II: A-RÆKKEN
3. runde:
Mandag 12. december
Randers II - Viby II 3½ - 4½
i alt kunne vi ikke klage over resultatet, men
vi havde nok sat næsen op efter mere på for-
hånd. Vi forsvarede dog lige netop 1. pladsen
i A-rækken, og vi har 3 points ned til 3. plad-
sen, så vi er stadig på oprykningskurs.
Steen Andersen.
I samme række tabte 3. holdet 3-5 til Skoler-
nes 3. hold. Et resultat der svarer meget præ-
cist til det forventede ifølge ratingtallene. Alli-
gevel blev det også de spildte chancers aften.
Partierne på bræt 6 til 8 var overstået inden
jeg indfandt mig i klubben efter godt to timers
spil. Kurt Ålbæk vandt uden kamp på bræt 6,
mens Henrik Schrøder og Per Møller begge
spillede remis.
Da Skolernes bredde ikke er så stor som
vores, var det vel lidt skuffende at vi ikke fik
mere ud af det på de nederste to brætter. Imid-
lertid så det ganske fornuftigt ud på en del af
de øvrige brætter.
På 1. bræt udspillede Brian Sørensen fuld-
stændig en modstander der havde 300
ratingpoints mere! En overgang havde Brian
to mer-officerer! Det blev siden ,,konverteret"
til en let officer + merbonde. Helt unødven-
digt gik Brian så ind i en variant der tilbød
afbytning af de resterende officerer, så de
kunne havne i et rent bondeslutspil (med 4
mod 2 bønder). Ulempen var blot, at mod-
standeren havde en endnu bedre mulighed(!),
som vandt et rent tårn for en bonde! Og så løb
det hele ud i remis, selvom Brian faktisk sta-
dig havde visse gevinstchancer.
To andre ,,tragedier" denne aften: Berno
Hansen satte et rent tårn i slag i en stilling,
3. runde:
Tirsdag 13. december
Viby III - Skolerne III 3 - 5
VIBY III: A-RÆKKEN
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
19
hvor modstanderen var i heftig tidnød, og
hvor Berno i stedet kunne have snappet en
bonde.
Og Eskild Ebbesen spillede et fint midtspil,
hvor han havde klare gevinstchancer på et
tidspunkt. I stedet kom det til et tårnslutspil
med 5 bønder hver - totalt remis. Lige indtil
Eskild byttede tårne, hvorefter det rene
bondeslutspil vist bare var simpelt tabt.
Også Finn Laursen afviklede til et totalt
tabt bondeslutspil (måske en fase af spillet
som de to herrer, Eskild og Finn, burde give
sig til at studere lidt grundigere?), men det skal
dog siges at Finn under alle omstændigheder
stod kritisk. En god grundregel er dog altid at
prøve at bevare tårne eller i det mindste en let
officer i disse stillinger.
Det gav Eivind Simonsen et godt eksempel
på. Eivind kæmpede virkelig det bedste han
havde lært på bræt 3. Han var faktisk under
pres hele aftenen, og måtte på et tidspunkt
give en bonde. Den materielle forskel fortsatte
langt ind i slutspillet, og det endte ud i denne
instruktive stilling:
på a7 eller b7 (står den f.eks. på c7, kan hvid
spille Ta8! og give skak på a7, hvis sort slår
bonden på h7, og går den sorte konge væk fra
7. række giver hvid jo blot en skak med tårnet
og tager dronning næste gang). Hvid må for-
søge at spille kongen til g2, (og det gjorde han
da også). Eivind spillede Th6 og da den hvide
konge kom til g5 gik tårnet tilbage til h1. Der
er nu ingen måder for hvid at komme videre.
Sort begynder at skakke kongen fra 1. række.
Nydeligt!
Altså et nederlag til 3. holdet, og vel der-
med farvel til de små drømme om at hænge
lidt på toppen af rækken. Men så længe vi
holder os på den rigtige side af nedryknings-
stregen, skal vi nok også være tilfredse.
Steen Andersen.
4. holdet er sammen med 2. holdet klubbens
bedste bud på oprykning i år. Derfor var man-
dagens 4-4 mod SK 1968`s 7. hold noget af
en skuffelse.
Nu er en enkelt uafgjort kamp jo ingen ka-
tastrofe, men dels stillede modstanderne kun
med 7 spillere, og derudover var vi storfavo-
ritter på alle de resterende brætter. Den sam-
lede forventede score var således 7-1 til os!
Det startede også fornuftigt nok med sejre
til Mogens Engsig-Karup og Brian Kristensen
i løbet af en halv time. Dermed altså 3-0 til os.
Men så begyndte det at gå hurtigt den anden
vej. Kristian Seegert, Tobias Boje og Johnny
Sparvang blev forholdsvis hurtigt (og overra-
skende) kørt ud af brættet, og Rudolph Werk
satte en officer i slag, men kæmpede siden
godt, men måtte til slut give fortabt.
Som nævnt kom Morten ud for stort set den
samme stilling i kampen for 1. holdet. Eivind
demonstrerede sikkert, hvordan sort holder
denne stilling remis: Den sorte konge bliver
VIBY IV: C-RÆKKE II
2. runde:
Mandag 12. december
SK 1968 VII - Viby IV 4 - 4
background image
20
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
2. runde:
Tirsdag 13. december
Viby V - Tjele 1 - 7
VIBY V: C-RÆKKE I
2. runde:
Tirsdag 13. december
Viby VI - Brabrand 1 - 4
VIBY VI: D-RÆKKE II
Endelig var 6. holdet oppe imod overmagten i
form af Brabrand i D-rækken. Alene det at
Brabrands 1. bræt havde 2017 i rating, siger
vist det meste!
Peter Ulrich havde således en forventet
score på 0,00, og det præsterede han at leve op
til(!)
Også K.S. på 3. brættet var hurtigt færdig,
men så var det faktisk straks mere tæt på de
sidste tre brætter.
Jens Jørgensen havde en gylden mulighed
for at lave en evigskak, men forpassede det,
og han måtte ned.
Og Erik Bock vandt en officer og var på
klar sejrskurs, da det hele pludselig ramlede
sammen i slutspillet. Ærgerligt.
Det blev så igen Yury Shevtsov der reddede
holdets ære ved at vinde en sikker sejr på bræt
5.
Vores hold ligger nu på 4. og sidstepladsen,
men der er stadig tid til at komme tilbage i
denne række.
Alle hold skal mødes to gange. Og næste
gang gælder det nr. 3 placerede VRS.
Steen Andersen.
HUSK
at tilmelde dig
Forårsturneringen
Du kan tilmelde dig på flere
måder:
Via klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
Via e-mail til turneringslederne:
tl@vibyskakklub.dk
Eller skriv dig på opslaget i klub-
ben.
Der er sidste tilmelding fredag
den 27. januar.
Turneringen starter tirsdag den
31. januar.
Til slut måtte vores hold så se sig tilfreds
med i det mindste at klare uafgjort, ved at Per
Møller fik slæbt et helt point i hus efter en sej
kamp.
Det tegner til at blive en meget spændende
række vi her er havnet i. Kun 3 point skiller nr.
1 fra nr. sidst. Og vi ligger altså på en delt 1.
plads.
Mon ikke det ender med en rigtig gyser
mod Malling i sidste runde her i klubbens lo-
kaler?
Steen Andersen.
5. holdet kom ud for en veritabel nedtur med
1-7 mod Tjele. Når man så på de to holds ind-
sats i 1. runde, var det ikke lige et resultat vi
havde ventet. Men ok, det var da et udmærket
hold vi var oppe imod, og der var flere tætte
opgør der ikke gik vores vej.
Dagens enlige vinder var (lynhurtigt)
Cathrin Lange.
Nu må holdet forsøge at rejse sig til det der
bliver et bundopgør imod Hinnerup i næste
runde.
Steen Andersen.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
21
Klubbens
Julefrokost
Tirsdag den 20. december 2005
Af Eskild Ebbesen
Som sædvanlig, kan man næsten sige, var der
god tilslutning til Klubbens Julefrokost som
endda satte lidt af en rekord med deltagelse af
39 deltagere.
Det er faktisk rigtig flot, når man tænker på
tidspunktet så tæt på jul. Et tidspunkt, som
sikkert betyder at mange har andre ting at tage
sig til end et besøg i skakklubben.
Det svarer nogenlunde til at 3 ud af 4 som
også deltager i klubturneringen mødte frem til
julefrokosten.
Her blev serveret en frokost bestående af:
Marinerede sild med løgringe og karrysalat.
Fiskefilet med remoulade.
Ribbenssteg med rødkål.
Mørbradbøf á la creme.
Ris á la mande (med mandelgave).
Og lad mig bare afsløre med det samme, at
formanden løb med mandelgaven. En situa-
tion, der fik mange til at kigge lidt bestemt på
ham, men han forsikrede, at det var gået helt
reelt til. Og det tror vi på!
Til hele herligheden, som klubben i øvrigt
gav et tilskud til, var der også to gratis gen-
stande, at skylle ned med, og slog det ikke til,
så kunne der til rimelige penge suppleres op.
Formanden havde (som sædvanlig) lavet
en julequiz som i år bestod af 20 spørgsmål
med hver tre svarmuligheder.
Quizzen spændte bredt, så der var noget for
enhver smag. Måske var det også årsagen til
den store spredning i antallet af rigtige besva-
relser blandt medlemmerne.
Derfor nævnes her kun de medlemmer, der
placerede sig i top ti. Dog med en enkelt und-
tagelse, idet Jesper Skjoldborg udmærkede sig
ved at have 0 (nul) rigtige! (Bob, bob - det tror
vi nu ikke på. - Jesper har været så "dygtig", at
han bevist har peget de forkerte svar ud!?).
Her er placeringerne på de medlemmer, der
har taget julequizzen seriøst og placeret sig i
top 10 med besvarelse af de 20 spørgsmål:
1. Peter Ulrich
20
2-4. Bent Overgaard
18
2-4. Børge Hansen
18
2-4. Svend Seegert
18
5. Kristian Seegert
17
6-10. Max Parylewicz
16
6-10. Malthe Parylewicz
16
6-10. Jens Jørgensen
16
6-10. Tobias R. Bøje
16
6-10. Finn Laursen
16
(Selve quiz-skemaet med spørgsmål og af-
krydsning af rigtige besvarelser kan ses på
side 22).
Som det kan ses på resultatlisten, fik vi en
ny vinder i år, da sidste års vinder Max
Parylewicz ikke helt kunne leve op til sidste
års resultat. Og så alligevel da Max sidste år
rent faktisk vandt med 16 rigtige, som han
også havde i år.
Men der var ikke så meget at gøre mod Pe-
ter Ulrich, der gjorde rent bord ved at besvare
alle 20 spørgsmål rigtige!!!
Dette fantastisk flotte resultat gav virkelig
genlyd blandt deltagerne! Herfra skal da også
lyde et stort tillykke! - Men Peter, du må nok
det næste års tid vænne dig til et nyt øgenavn:
"20-knægt"!
Efter julefrokosten blev der dækket op til
lynskak i tre grupper.
Vinderne blev:
Gruppe 1: Kristian K. Jensen.
Gruppe 2: Berno Hansen
Gruppe 3: Max Parylewicz
background image
22
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
23
Det sker i klubben . . .
Der kan forekomme ændringer - Se det præcise program på opslagstavlen i klubben
10.01.06 Klubaften
Alternativ
15.01.06 Holdkampe 4. runde
1. Division
Viborg I - Viby I
17.01.06 Holdkampe 4. runde
A-Rækken
Viby II - SK 1968 V
-
Holdkampe 4. runde
A-Rækken
Viby III- VRS I
-
Holdkampe 3. runde
D-Række II
Viby VI - VRS II
24.01.06 Undervisningsarrangement v/IM Jakob Vang Glud
31.01.06 Forårsturneringen
Alle Klasser
1. runde
05.02.06 Holdkampe 5. runde
1. Division
Viby I - Skolerne II
06.02.06 Holdkampe 5. runde
A-Rækken
SK 1968 V - Viby III
07.02.06 Holdkampe 5. runde
A-Rækken
Viby II - Silkeborg II
-
Holdkampe 3. runde
C-Rækken II
Viby IV - Skødstrup IV
-
Holdkampe 3. runde
C-Rækken I
Hinnerup II - Viby V
-
Holdkampe 4. runde
D-Række II
Viby VI - Århus IV
14.02.06 Forårsturneringen
Alle Klasser
2. runde
21.02.06 Forårsturneringen
Alle Klasser
3. runde
Dato
Aktivitet
Klasser
Kampe
background image
24
VIBY SKAKKLUB - NR. 122 - JANUAR 2006
Viby Skakklubs Bibliotek
Barden, Leonard
Guide to the chess openings
Bender, Johan
Skak og sjæl
Bott, Raymond
De unges skakbog
Brøndum Eric
Bent Larsen - the Fighter
Christiansen, E.
Tryllerier på skakbrættet
Dürrfeld, Peter
Skakverdensmestre gennem 100 år
Dürrfeld, Peter
Det næste træk: Skakbog for næsten begyndere
Enevoldsen, Jens
Lærebog i skak: Begyndelsesgrundene
Enevoldsen, Jens
Skak for viderekomne: Det positionelle angreb
Euwe
Capablanca, das Schachphänomen
Euwe
Midtspillet, 3. del - forskellige bondeformationer
Fisher, Bobby
Complete Games of the American World Chess Champion
Gligoric
The World Chess Campionship 1948-72
Hall, Cartier
A View from the Top
Hartston, William
Snyd i skak
Jensen, Niels Jørgen
Fajarowicz-gambit
Karpov, Anatoly
The Open Game in Action
Knaur
Knaurs Schachbuch: Ein Jahrhundert Schach
Kotov, A.
Le jeu d'echess en Union Sovietique
Kumar, V. Ravi
The Caro-Kann Defence
Larsen, Bent
3 points forspring
Larsen, Bent
Skakskole 4: Praktisk slutspil
Larsen, Bent
Lærebog i skak
Lasker, Edvard
Moderne Schachstrategie
Løfberg, Jan
Fra Vejle fjord til Øresund
Moles, John
The French Defence - Main line Winawer
Müller, Hans
Botwinnik lehrt Schach
Nielsen, Bjørn
Kongeangrebet
Nielsen, Bjørn
Nimzowitch - Danmarks skaklærer
Nimzowitch, A.
Mit System
Novrup, Svend
Karpov - skakverdensmester i utide
Novrup, Svend
Korchnoi - Skakkens springer
Novrup, Svend
Lademanns skakleksikon, bind 1
Pritchett, Craig
The Sicilian Scheveningen
Rewitz, Poul
A Wins Modgambit
Ståhlberg, Gideon
Skak: Instruktion og spillets gang
Taimanov
Nimzoindisch bis Katalanish
Tarrasch
Dreihundert Scachpartien
Denne liste viser et udpluk af de skakbøger du kan låne i klubbens bibliotek