background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
1
Holdturneringen uge 9
Et blodigt slagtehus
Fra den anden side
Fischer og russerne
Prag Open 2006
Et broderet parti
Holdturneringen -
afsluttende runder
Det sker i klubben
Boggave
5
3
9
10
12
14
16
17
24
24
Indhold:
MARTS 2006
KLUBBLAD
124
31. ÅRGANG
1. og 2. brættet på Vibys "unge" 1. divisionshold.............. (arkivfoto).
background image
2
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
Nr. 124 - 28. marts 2006
Nummer 125
forventes at udkomme
tirsdag den 2. maj 2006.
Stof til dette nummer skal
afleveres senest tirsdag den
25. april 2006.
BESTYRELSEN
Formand:
Lars G. Hougaard
Telefon 8621 7736
e-mail: lgh@trafik.aarhus.dk
Kasserer :
Kristian Kjær Jensen
Telefon 8250 6170
e-mail:
kasserer@vibyskakklub.dk
PR:
Børge Hansen
Telefon 8614 5172
Ungdomsleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
e-mail:
jesper_skjoldborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Andreas D. Sørensen
Telefon 8619 1490
Redaktør:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
e-mail: ese@lite.dk
Web-master.
Steen Andersen
Telefon 8696 9643
e-mail: mie_steen@mail.dk
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
Klubbladet...
Hvis vores klubblad nu var et foreningsblad, der skulle sam-
menlignes med andre forenings- eller fagblade, hvor det af hen-
syn til bl.a. annoncekroner er vigtigt at vide, hvor stor en udbre-
delse det har, så havde vi jo nok fået lavet en Gallup-undersø-
gelse, der kunne fortælle os, hvor mange potentielle læsere bla-
det faktisk når ud til.
Denne viden har vores klubblad ikke det store behov for at
sidde inde med, da det ikke er en målsætning, at bladet økono-
misk skal kunne bære sig selv. Men det er naturligvis altid inte-
ressant at vide, eller bare at få en fornemmelse af, hvor stor in-
teresse der er for bladet.
Derfor har redaktøren forsøgt at gennemføre sin egen lille
undersøgelse ved bl.a. at nedsætte oplaget på de senest ud-
komne blade. Oplaget på det senest afleverede nummer blev
sat til kun 40 eksemplarer. Forventningen var så, at det ville
udløse en efterspørgsel efter bladet. (Til oplysning ligger med-
lemstallet i klubben på ca. 70 medlemmer, og heraf er der ca.
50 medlemmer, der er aktive). Men intet skete. Der kom ingen
efterspørgsler. Oplaget slog fint til. Oplaget på det næste klub-
blad, der udkommer, sættes derfor yderligere ned. Der er jo in-
gen grund til at producere blade til papirkurven.
Interessen for bladet kan måske også aflæses af medlem-
mernes lyst til at aflevere referater af egne spillede partier til
mangfoldiggørelse. - Men desværre, så er de få referater, der
afleveres, mere undtagelse end regel.
Klubben har et hold i 1. division, der i den netop afsluttede
holdturnering har vist, at de er stærke nok til 1. division. Vi har
et hold, der lige har spillet sig op i mesterrækken. - Der må da
for Søren have været spillet et utal af geniale træk i disse
mange partier, der kunne fortjene en større beundrerskare. Al-
ternativet er jo at partierne bare bliver arkiveret lodret - måske
blot med et skuldertræk: Nå - det var det!?
Der findes et utal af krigsspil på CD og DVD'er, som mange
har fornøjelse af at spille på deres computere. Tænk engang! Vi
skakspillere, sidder med det ældste og bedste krigsspil, der er
opfundet overhovedet! - Del din glæde og fornøjelse af spillet
med andre! - Kommentér dine sejre eller nederlag og aflevér et
referat til bladet - måske vil det skærpe interessen og samtidig
forhindre, at bladet i fremtiden kun vil udkomme i ganske få
eksemplarer! Red.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
3
HOLDTURNERINGEN 2005-2006
Holdturneringen uge 9
Næstsidste runde af holdturneringen blev af-
viklet i denne uge. Og havde vi håbet på at
denne runde ville bringe afklaring til fordel for
Viby i nogle af rækkerne, blev vi nok lidt
skuffede. Til gengæld har vi så noget spæn-
ding til gode til sidste runde, og det ser fortsat
meget fornuftigt ud i forhold til målsætnin-
gerne: At 1. holdet skal overleve i 1. division,
at 2. holdet skal rykke op i mesterrækken, at 3.
holdet skal forblive i A-rækken og at 4. holdet
skal rykke op i B-rækken.
Steen Andersen.
VIBY I: 1. DIVISION
6. runde:
Søndag 5. marts
Læseforeningen - Viby I 5 - 3
Viby I var søndag en tur til Læseforeningen
med en dobbeltrettet mission. Med et godt
resultat kunne vi gå efter 3. pladsen, og samti-
digt sikre vores skæbne inden sidste runde.
Aftenen før var snevejret ikke det bedste var-
sel, da det kunne blive en meget lang tur til
Fyn, hvis vejrguderne ikke var os venligt
stemt. Heldigvis så det bedre ud om sønda-
gen, men så indkøb der i stedet afbud fra As-
bjørn, som lå syg med feber. Jesper fik hurtigt
fat i Henning Matzen, som smed alt, hvad han
havde i hænderne, og skyndte sig ned til bane-
gården, da vi kun havde 1 bil til turen.
Efter 1-1½ times spil så det ikke alt for lo-
vende ud. Henning havde taget en hurtig halv,
hvilket var udmærket med den hurtige indkal-
delse. Til gengæld stod såvel Jakob som Kri-
stian dårligt, og Jens var på vej ud i noget
skidt, som umiddelbart så lidt uklart ud, men
som i praksis hurtigt resulterede i et nederlag.
Jesper stod godt med et mertempo i en skarp
åbningsvariant, og Peter havde også den bed-
ste stilling. Så gav/ofrede Martins modstander
en bonde uden nogen synlig kompensation.
Hos Lars var der ikke det store på færde. Det
blev en begivenhedsløs remis efter ca. 2 timer.
Martins modstander ofrede nu en kvalitet,
og begyndte at få en del modspil, så Martin
trak i nødbremsen, hvorefter det hurtigt blev
remis. Jesper udnyttede koldt åbningsfor-
springet og slog afgørende hul på modstande-
rens stilling vha. en midlertidigt officersoffer
på f7. Herefter gik det hurtigt, da sort ikke
spillede det bedste forsvar. Desværre havde
Peter spillet alt for hurtigt. Og den lidt bedre
stilling var i stedet blevet til en stilling, hvor
han skulle kæmpe hårdt for en halv. Da han
stadigvæk spillede for hurtigt, fik han ikke stil-
let det bedste forsvar op, og tabte lidt for let.
Tilbage sad Kjær-brødrene. Kristian havde
længe stået under, og manglede nu også en
bonde. Det har han før gjort i denne holdtur-
nering uden at tabe. I dag gik den ikke, da
modstanderen spillede det godt nok til, at Kri-
stians modstand ikke var nok. Jakob var kom-
met godt tilbage fra en tykt tabt stilling. Der
var nu opstået en stilling med springer og 3
bønder hver, hvor modstanderen havde en
fjern fribonde i h-linjen. Da springeren ikke
kan holde en randbonde mod en konge, så det
lidt for spændende ud. For at fjerne Jakobs
modspil i den anden side ofrede modstande-
ren en officer for 2 bønder, så han også kunne
skaffe en fribonde i denne side. Der skulle
regnes en del, men i den sidste ende kunne
Jakob nå at spise bonden i den ene side med
kongen, og så nå at forsinke bonden i den an-
den side så meget, at kongen kunne nå med.
background image
4
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
Alt i alt et nederlag på 5-3, hvilket vi nok
ikke kan indvende så meget imod. Med de
øvrige resultater betyder det, at vi i sidste
runde kan nøjes med 2½ p. for at sikre vores
forbliven i rækken. Det burde være indenfor
rimelighedens rammer, da vi møder bundhol-
det fra Kjellerup. Vi skal dog ikke hvile for
meget på laurbærrene, da Kjellerup stadigvæk
har noget at spille for, da de med en sejr på 6-
2 kan passere os, og måske redde sig. Sidst vi
mødte Kjellerup for flere år siden tabte vi fak-
tisk med de cifre, men jeg vil klart mene, at
vores hold er blevet en del stærkere siden den-
gang.
Lars G. Hougaard.
6. runde:
Mandag 27. februar
VRS I - Viby II 3½ - 4½
VIBY II: A-RÆKKEN
2. holdet kunne (og burde) have sikret opryk-
ningen allerede i denne uge. Modstanderen
VRS stillede, trods hjemmebane, kun med 7
mand, og flere af holdets topbrætter mang-
lede. Viby II spillede imidlertid klart under
normal standard og det blev på ingen måde
nogen overbevisende sejr: 4½-3½, men altså
dog en sejr.
Dagens lyspunkter var Thomas Blum og
vores ,,supersub" Kim E. Sørensen, der begge
vandt i overbevisende stil.
Brian Sørensens sejr uden kamp på bræt 8,
kan jo heller ikke kritiseres, mens dagens sid-
ste vinder, Jakob Risager, måtte have hjælp i
form af en kæmpebuk fra modstanderen, for
at vinde et remisagtigt slutspil.
Endelig spillede undertegnede remis efter
et ret begivenhedsløst parti. Til gengæld så vi
en noget bleg indsats af Børge og Svend, som
begge hurtigt havnede i kritiske stillinger. Og
efter yderligere nogle småfejl måtte de notere
sig nuller på tavlen.
Til sidst sad som sædvanlig Henning Mat-
zen tilbage. Henning havde også stået dårligt
hele aftenen, men det lykkedes ham at få op-
stillet en blokadestilling, hvor modstanderen
ikke rigtigt kunne trænge igennem. Denne
spillede dog ihærdigt videre uden dog at opnå
nogen fremskridt, før Henning til slut mistede
tålmodigheden og byttede dronninger af. Og
så var det hurtigt slut.
Altså endnu en sejr til 2. holdet, men der
venter altså stadig en vanskelig opgave i sidste
runde mod Skolerne. Skolerne vandt i denne
runde en choksejr på 6½-1½ over et stærkt
Silkeborg-hold, og er nu ,,kun" 3½ point efter
os på 3. pladsen. Kravet til os er med andre
ord minimum 2½ point i sidste runde. Det bør
selvfølgelig heller ikke blive noget problem at
opnå, og skal vi ikke sætte som mål at vinde
alle vores kampe og slutte på 1. pladsen i A-
rækken? Lige nu har vi 2 point ned til SK 68
på 2. pladsen.
Steen Andersen.
VIBY III: A-RÆKKEN
Mit største problem, som holdleder for Viby
III, er blå mærker. Man går simpelthen og kni-
ber sig selv i armen for at få konstateret om
det nu virkelig også kan passe: Er du vågen el-
ler drømmer du?
Resultatet mod Randers II har efterladt ind-
til flere blå mærker, før jeg fik mig selv over-
bevist om, at jeg var vågen og at resultatet er
den skindbarlige virkelighed.
Jeg er utrolig stolt af hele holdet: Andreas
Sørensen, Berno Hansen, Eivind Simonsen,
6. runde:
Tirsdag 28. februar
Viby III - Randers II 5 - 3
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
5
Finn Laursen, Søren Jensen, Kurt Ålbæk og
Henrik Schrøder. Og bestemt også af de
stærke reserver, der var parate til at træde til,
da der var brug for det: Brian Sørensen, Per
Møller, Hans Cramer og Kristian Seegert. Alle
har de været med til at sikre den, i øjeblikket,
gode placering holdet indtager i A-Rækken.
Med blot et nogenlunde resultat mod Hin-
nerup I i den sidste og afsluttende runde den
20. marts, ser det ud til at Viby III bliver i A-
Rækken. Det var også målet, vi helst skulle nå
forud for denne holdturnering.
Vi (holdet) var forud for turneringen jo
dømt til en placering helt i bunden af rækken.
Det blev vurderet, at Viby II nok ville pla-
cere sig på en oprykningsplads til Mester-
klassen, og vi, Viby III, skulle være glade og
tilfredse, hvis vi kunne undgå nedrykning til
B-Rækken. Og dermed undgå at bringe klub-
ben i den situation ikke at være repræsenteret
med et hold i A-Rækken for første gang i rig-
tig mange år.
Som resultaterne har været for holdet, kan
det måske for nogle se ud som om den første
kamp mod netop Viby II, hvor resultatet blev
et nederlag til os med cifrene 6-2, var fikset,
da vi siden har klaret os over forventning!
En sejr på 5-3 over Silkeborg II. Et resultat,
der var et helt halvt point bedre end hvad
andetholdet kunne klare. Et beskedent neder-
lag til Skolerne III på 3-5. Et uafgjort resultat
mod nedrykkerne fra Mesterklassen fra VRS,
mod hvem det lige akkurat lykkedes for
andetholdet at "skrabe" en sejr i hus med cif-
rene 4½-3½. Så dumpede vi lige engang mod
SK 1968 V, men resultatet blev alligevel så
"fin" som 2½-5½, når man sammenligner
med det forventede. Og så her resultatet mod
Randers II på 5-3, som også er et helt halvt
point bedre end det andetholdet kunne præ-
stere mod samme modstander. Man får sgu'
helt lyst til at råbe så højt, at alle rigtig kan
høre det: "Vi er sgu' bare go'e"!
Hvordan matchen mod Randers II forløb
vil her blive fremstillet som ren resultatfor-
midling. Jeg var så optaget af mit eget parti på
fjerdebrættet, at det forhindrede mig i at følge
med i holdspillernes partier.
Nej, jeg starter lige med begyndelsen.
Møder op i klubben kl. ca. 18,20 og får,
med hjælp af Per Møller, stillet bræt og brik-
ker op til både Viby III og til Viby V, der
skulle møde Skødstrup III.
Klokken ca. 18,50 kommer Cathrin Lange,
og med tilsagn fra et par hjælpere, er klar til at
stille op til Skødstrupkampen.
Får lagt spillerkort frem til de opsamlings-
partier til klubturneringen, der var programsat.
Et par minutter i syv går jeg ind og byder
velkommen til spillerne fra Randers og
Skødstrup og får startet urene. Sætter mig ned
og udfører de første træk i mit parti, men op-
dager så, at der her ca. et kvarter over syv sta-
dig mangler et par spillere. Går ud for at sikre
mig, at Per Møller og Hans Cramer stadig er
til stede for i givet fald at sætte dem ind som
reserver, hvis det skulle vise sig at blive nød-
vendig.
Bliver her mødt af en lidt emsig hjemme-
hjælper, der ville have at vedkommende, der
havde parkeret sin bil på parkeringspladsen,
forbeholdt hjemmehjælperne, skulle komme
ud og flytte den. - Nu var det en af de aftener,
hvor parkeringsområdet var fyldt til sidste
plads, så det var lidt af et problem.
Jeg bad "Fru Emsig" vise mig problemet
på pladsen, bl.a. for at se hvilken bil, der var
tale om. - Jo, der holdte da godt nok en bil på
en af hjemmehjælpernes pladser, men der var
dog stadig et par pladser ledige til hjemme-
hjælperne. Det gjorde jeg "Fru Emsig" op-
mærksom på, men det var bestemt ikke til dis-
kussion, for det kunne jo være at der kom
flere, der så ikke kunne få parkeret. Så bilen
skulle flyttes!
- Vil du virkelig have, at jeg skal gå ind og
background image
6
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
forstyrre 32 skakspillere i deres partier for at
finde den rette ejermand? - Ja!
Alt dette skete midt i starten af mit eget
parti. Jeg gik så ind og fik fat i en spiller fra
Randers og en spiller fra Skødstrup og stillede
spørgsmålet om de kendte noget til en grå
Audi 100, der så i givet fald skulle flyttes. Det
gjorde de ikke. Så lod jeg problemet være, og
forsøgte igen at koncentrere mig om at spille
skak.
I mellemtiden var de to manglende spillere
heldigvis dukket op og i fuld gang med deres
partier.
På førstebrættet mødte Andreas Sørensen,
Søren Rasmussen, som har et ratingtal på
1892, men det imponerede bestemt ikke An-
dreas, at der var en forskel på 221 i randers-
spillerens favør og partiet endte uafgjort.
Berno Hansen mødte Finn Larsen på
andetbrættet og her var der også en betragtelig
forskel i styrketallene på hele 226. Og det var
lige i overkanten for Berno, som måtte se sig
slået.
På tredjebrættet mødte Eivind Simonsen
også en stærk spiller fra Randers, Per
Therkildsen. Og også her var forskellen i styr-
ken trecifret. Men det var Eivind da fuldstæn-
dig ligeglad med. Han var sgu' ikke kommet
for at blive undervist i matematik, men for at
spille skak! Og der blev virkelig spillet skak.
Det var to meget dygtige skakspillere, der her
mødte hinanden. Det var det sidste parti, der
blev færdigspillet i denne holdkamp, og det
sidste parti samler jo altid tilskuere. Og de
blev vidner til en forrygende afslutning af par-
tiet, hvor både stillingen på brættet og tiden på
uret var faretruende for begge spillere. Be-
stemt et parti med en afslutning, der var en op-
levelse at følge. Jeg tror godt jeg kan sige, at
det var et parti som begge spillere har ære af,
men altså med Eivind som vinder.
Så kommer jeg til det. Mit eget parti. Her
var der virkelig tale om en styrkeforskel, der
ville noget. Jeg trækker lige 1442 fra 2047 og
facit bliver 605. Jamen, jamen. Måske lidt
modsat Eivind, så kan jeg faktisk godt blive så
facineret af sådanne tal, at jeg bliver helt hand-
lingslammet. Det gik i starten - trods bøvl og
andre forstyrrende ting - dog ganske udmær-
ket. Og selvom jeg tabte - til sidst - så bringer
jeg her partiet.
Hvid: Eskild Ebbesen, Viby.
Sort: Jens M. Hansen, Randers.
1.e4,e5. 2.Sf3,Sc6. 3.Lc4,Lc5. 4.c3,Sf6. 5.d4,
exd4. 6.e5.
Det er starten på en variant, som
Finn Laursen har navngivet "Eskilds fidus-
variant", hvor fortsættelsen er 6.-,Sg4.
7.Lxf7+,Kxf7. 8.Sg5+,Kg8. 9.Db3+. Og sort
er mat i et par træk. Men Jens Hansen spillede
noget andet. 6.-,De7. 7.0-0,Sg4. 8.Lg5,Df8.
Jeg havde selvfølgelig gerne set at Jens havde
spillet 8.-,f6, men han havde luret faren for tab
af dronningen og derefter hurtigt partiet. Men
med dronningen placeret på f8 og med forhin-
dring af kort rokade, var det heller ikke så
ringe endda. 9.cxd4,Lb6. 10.a3,h6. 11.Lf4,
h5.12.b4?
Her begyndte jeg at føle mig
ovenpå og spiller ikke skarpt nok! Der skulle
hellere have været spillet 12.h3,Sh6 (hvor el-
lers?). 13.Sg5! Så hænger bonden på h5 og
dækkes den med 13.-,g6 har hvid flere gode
træk. F.eks. kan spilles 14.Sc3 eller 14.Se4,
begge træk med oplagte muligheder, dels for
udvikling, dels for angreb på sorts miserable
kongestilling. 12.-,f6. 13.exf6? Hvorfor spiller
jeg dog det spil Jens Hansen inviterer til. Det
er sgu' mig der skal bestemme, hvor skabet
skal stå! Nu risikerer jeg jo at g-linien bliver
åbnet! Hvorfor spiller jeg ikke bare det mere
logiske og stærke træk 13.Dd3 med næsten
afgørende muligheder? 13.-,gxf6. 14.Sc3,d6.
15.Sh4?
Igen demonstrerer jeg dårligt over-
blik, jeg får jo ikke lov eller tid til at sætte min
springer på feltet g6 med gaffel på dronning
og tårn, samtidig fjerner trækket jo dækningen
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
7
af d4. 15.-,Dg7. 16.Te1+,Kd8. 17.Se2,Te8.
For første gang i dette parti fik jeg en grim for-
nemmelse af, at jeg er ved at spille initiativet
over til Jens. Min stilling er endnu den bedste,
men de seneste træk fra min side har ikke
været for overbevisende og har flyttet magt-
balancen lidt til den gale side. 18.h3,Sh6.
19.b5?
Et træk, der koster en bonde. 19.-,
Sxd4.
Naturligvis, når man nu selv tilbyder en
gratis bonde, så behøver Jens skam ingen be-
tænkningstid. 20.Sxd4,Txe1+. 21.Dxe1,
Lxd4. 22.Td1,Lc5. 23.Dd2,Sf7. 24.Dd5,Sg5!
Dette træk viser at Jens har mesterstyrke. Han
har set at løberen står i slag på c5, men han
flytter den ikke, men spiller i stedet et endnu
stærkere træk, der klart forhindrer det. Tekst-
trækket giver mulighed for en mellemskak
med 25.-,Sxh3+ og derefter forsvinder min lø-
ber på f4 i næste træk, samtidig med at det ef-
terlader en mattrussel på g2. 25.Lxg5,Dxg5.
Måske tilkendegiver dette træk, at Jens er til-
freds med remis? Eller også har de seneste
mange træk fra min side overbevist ham om,
at han med en bonde mere skal søge at få det
tunge skyts af banen og få udviklet sine sidste
officerer og derefter løbe mig overende i slut-
spillet. Nu spiller jeg det træk, der kunne have
givet mig mindst remis.
26.Df7!Lxh3.
Jens har set, at der er evigskak
med dronningen på syvende og ottende
række, men han har også set, hvordan jeg gen-
nem partiet har dummet mig, så han chancer
og spiller teksttrækket. Og det gjorde han
klogt i, for jeg ser ikke denne mulighed for et
halvt point. Desværre! Jeg overser også fuld-
stændig gevinsten! Hvad med 27.Te1,Lxf2+.
28.Kxf2,Dxh4+. 29.g3, Dd4+. 30.Te3,Dd2+.
31.Le2. (Men det er altsammen efterrationali-
sering). Jeg ved godt at spillet skal vindes ved
brættet, men at opdage disse træk efterføl-
gende er sgu' næsten ikke til at bære. - Det var
iøvrigt Jens Hansen selv, der efter partiet
gjorde mig opmærksom på denne gevinst for
hvid. Og som han sagde: Derefter har sort jo
ikke mere at spille med! 27.Dg8+,Dxg8.
28.Lxg8.
Nu er det hvid der ikke har mere at
spille med!
Partiet fortsatte til træk 40, hvor jeg tvunget
af omstændighederne opgav. Jeg er langt fra
tilfreds med mit spil i dette parti. Skønt jeg fik
en drømmestart, så satte jeg vanen tro det hele
over styr.
På femtebrættet vandt Finn Laursen sit parti
over Mikael Horslund. Jeg vil ikke tage noget
fra Finn, men her var styrkeforholdet mellem
de to spillere mere i balance.
background image
8
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
Også for 4. holdet gik resultaterne i denne uge
vores vej - måske med undtagelse af vores
eget. 4½-3½ over Silkeborg 3 var atter en sejr
der var i underkanten af det forventede. På
topbrætterne vandt Kristian Seegert og Daniel
Ulrich sikkert. Til gengæld var det ikke lige
Per Møllers aften. Allerede efter 10-12 træk
var stillingen totalt tabt. Holdkaptajn Brian
Kristensen fortsætter stimen af 1-taller, mens
der blev remiser til Tobias Bøje, Ove Kehlet
og Rudolph Werk. En ærgerlig sådan for
Werk, som havde et let vundet bondeslutspil
(konge og bonde mod konge). Endelig måtte
Hans Cramer se sig slået af en ellers klart
underratet modstander. Lidt ærgerligt at vi
ikke kunne hive lidt flere point hjem denne
aften. Nu bliver det en gyser i sidste runde, når
der bliver rent topopgør mod Malling. Vi kan
nøjes med 3½ p. for at holde os foran Malling,
men omvendt er gruppen så tæt, at både SK
68 og Silkeborg kan løbe forbi med en stor-
sejr, så det kan blive nødvendigt for os at slå
Malling for at sikre gruppesejren. Så skal vi
ikke bare gøre det?
Steen Andersen.
På sjettebrættet vandt Søren Jensen over
Christian Murmann. Det var også forventet,
for Søren vinder for tiden alle de partier han
stiller op til. Hans oprykning til klubturnerin-
gens Mesterklasse har tilsyneladende givet
ham ekstra styrke og det demonstrerede han
igen her i holdkampen.
Kurt Ålbæk var på et tidspunkt henne og
spørge: Må jeg godt tage remis? Svaret var, at
hvis du mener, at det er det bedste du kan få
ud af stillingen, så for min skyld gerne. Og så-
dan blev det. Kurt delte pointet med Carl
Evald Nielsen på syvendebrættet.
Henrik Schrøder mødte som en af de sidste
op til holdkampen og Henrik var den første
der gik igen. Dog først efter at have "hals-
hugget" Johannes Kjærs konge - hurtigt og ef-
fektivt! (Jeg kan fristes til at kalde Henrik på
ottendebrættet for "Henrik den ottende"!) - Ja,
ja - jeg ved det godt!? Men et godt resultatet
var det i hvert fald for holdet. - Ham er vi et
par stykker, der også deltog i denne hold-
kamp, der sagtens kunne lære noget af.
Eskild Ebbesen.
4. runde:
Torsdag 2. marts
Viby IV - Silkeborg III 4½-3½
VIBY IV: C-RÆKKE II
4. runde:
Tirsdag 28. februar
Viby V - Skødstrup III 4 - 4
VIBY V: C-RÆKKE I
5. holdet fik en udfordring i denne uge, da
modstanderen var topholdet Skødstrup III, og
vi selv lå nr. sidst. At forskellen ikke var så
stor endda, blev tydeliggjort af 4-4 resultatet!
Cathrin Lange skriver om kampen: "Peter U.
og Jürgen F. tabte forholdsvis hurtigt. Så vandt
Malthe, jeg og Torben og stillingen stod 3-2 til
os. Max faldt af efter han havde tabt en offi-
cer. Ove kæmpede til stregen, men partiet var
vist virkelig remis. Da kampen står 3½ - 3½
var der kun Kim Nissen tilbage og stillingen
var ´rimelig´ lige . Det kunne være blevet til
hvad som helst, men Jesper Skjoldborg
kendte den unge knægt, som var modstande-
ren, som tilsyneladende er ret god. Så remis
både for Kim og holdet er vist acceptabelt. Nu
skal vi ´bare´ vise lige så meget entusiasme til
den sidste kamp for at vise at vi kæmper alt
hvad vi kan".
Steen Andersen.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
9
Et blodigt slagtehus
I klubbladets nummer 1 i år blev opfordret til
at man indleverede skakpartier. Egentlig reg-
nede jeg med at det var der mange der gjorde,
og regnede ikke mine egne partier for værdige
i den sammenhæng, men set i lyset af denne
opfordring, og på baggrund af et ganske ud-
mærket parti i første runde af forårsturnerin-
gen har jeg valgt at forsøge mig alligevel. Det
skal dog bemærkes at jeg vægter mine partier
mere på baggrund af de angrebsmæssige
aspekter end på grund af spillemæssig
korrekthed, min fortrukne spillestil er angreb
og dette parti er et eksempel på angrebsskak
når det er bedst.
Hvid: Søren Jensen.
Sort: Finn Laursen.
1.e4,e5. 2.f4.
De fleste af mine åbninger er
rent impulsive, jeg har den opfattelse at man
stort set kan spille hvad som helst, og den dag
havde jeg altså lyst til at spille gambit, den
blev dog i første omgang ikke modtaget. 2.-,
Sc6. 3.Lc4,Lc5. 4.Sf3,exf4. 5.b4.
Hvad der
fik mig til at fortsætte på denne måde ved jeg
ikke, det ser voldsomt ud, men egentlig er det
vel bare grundstillingen til evansgambit med
den forskel at der ikke står en bonde på e5
men i stedet på f4, jeg ville som sagt gerne
spille gambit den dag, og ofte er e5 bonden et
problem i evansgambit, så jeg mente jeg
kunne få fordel af det. En anden idé med b4
er, at løberen har en god diagonal fra b2. 5.-,
Lb6. 6.Lb2,Sf6. 7.e5,Se4. 8.De2,Sg5.
Jeg var
ikke helt tryg ved at få sorts dronning frem på
g5, derfra behersker den næsten hele brættet,
og da jeg er den der angriber kan jeg ikke til-
lade at der kommer grus i maskineriet, det er
endda muligt at bytte på f3 og derefter spille
Dg5 så der var kun en løsning. 9.h4,Se6. Ge-
nerelt har jeg indtil nu været meget offensiv,
men med fortsættelsen begynder jeg virkelig
at spekulere over om det er en blodrus, eller
en spilmæssig berserkergang der driver mig, i
hvert fald kunne jeg tydeligt mærke adrenali-
net. Siden træk 7 har det set ud som om jeg
havde noget personligt imod min modstander,
og jeg følte da også at jeg var nødt til at sige
undskyld efter partiet. 10.a4,a6. 11.b5,axb5.
12.axb5,Txa1. 13.Lxa1.
Hele denne afbyt-
ning gik ret hurtigt, der var ikke så meget an-
det at gøre, så det er først nu det går op for mig
at angrebet er ved at gå i stå, jeg får dog ikke
megen tid til at ærgrer mig over de stærke de-
fensive officere på 6 række. 13.-,Scd4.
14.Sxd4,Lxd4. 15.Lxd4,Sxd4. 16.De4,Se6.
Her mener jeg, at jeg står ganske udmærket,
ved rokade kan jeg hurtigt angribe sorts
konge, og både sorts løber og dronning er luk-
ket godt inde, den eneste stærke brik er sprin-
geren, og jeg burde nok have slået den på
dette tidspunkt, herefter kunne jeg tage bon-
den på f4 og få rokeret. Imidlertid er jeg ikke
opsat på at miste min løber. 17.d4,c6. En far-
lig mulighed er Da5 så det skal naturligvis for-
hindres. 18.Sd2,Da5. 19.Ke2,0-0. Jeg var fak-
tisk lige begyndt at overveje muligheden i ro-
kade, men havde afvist den, da det efter hvids
2 næste træk ser for farligt ud. 20.Ld3,g6. 21.
h5.
Jeg var næsten sikker på at det var lige før
jeg skulle snørre sækken til og anede altså
ikke uråd, det er meget sandsynligt at Finn
heller ikke havde set det før nu, han brugte
omtrent 15-20 minutter på det næste træk. En
ting man ikke gør for tit mod mig, da jeg ge-
nerelt spiller meget hurtigt, jeg tænker over
mit næste træk i modstanderens tid, og "tidnø-
den" som nogle ynder at kalde den, som om
det er et tilbagevendende problem, har jeg
endnu aldrig oplevet i et koordineret parti.
REFERATER FRA
KLUBTURNERINGEN
background image
10
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
21.-,d5.
Stadig uden at vide hvad det er godt
for spiller jeg mit næste træk, det er i øvrigt
tvunget, og så kan det jo være lige meget om
man har set det der kommer efter når det ikke
kan forhindres. 22.exd6,Te8. Man må tage det
som det kommer, det eneste reelle træk, som
dog stadig mister materiale er det jeg finder.
23.Sc4,Sxd4+. 24.Kf2,Txe4. 25.Sxa5,Te6.
Her er mulighederne for mig, at dække bon-
den eller tvinge tårnafbytning på e1, jeg væl-
ger dog først at bytte af. 26.bxc6,Sxc6. 27.
Sxc6,bxc6.
Endnu en gang et ukorrekt træk,
jeg skal naturligvis bevare springeren, da jeg
er bagud, og nemmere vil kunne holde en eks-
tra bonde med en ekstra officer. Jeg havde dog
stadig en mulighed før jeg skulle tage stilling
til om Te1 eller Tb1 var bedst. 28.hxg6,fxg6.
Jeg kunne stadig have det svært ved at vinde,
men her fik jeg lidt hjælp af Finn. 29.Lc4,h5.
30.Lxe6+,Lxe6. 31.Tb1,Kf7. 32.Tb7+,Ke8.
33.Te7,opg.
Det bliver nok kun til et kort visit i Mester-
klassen, men hvis jeg får lov til flere angreb af
samme karakter bliver det næppe helt kedeligt
at spille med, et spændende parti er et, hvor
man har haft muligheder, hvor det er gået
hårdt til og hvor der er blevet angrebet.
Søren Jensen.
5. runde:
Viby II - Silkeborg II 4½ - 3½
(Af:Kim Kristensen, Silkeborg).
Efter et par aflyste kampe skulle vi endelig i
gang igen med holdskakken, og så endda mod
det ratingmæssigt stærkeste hold i rækken.
Efter vores forsmædelige nederlag til
Viby III
, havde jeg fundet det nødvendigt at
indkalde et par forstærkninger, nemlig i form
af Steen Nielsen og Peter Matzen. Vores for-
ventede score steg godt nok med 57 % fra
1,63 til 2,56, men forventningerne om et godt
resultat var, uden at forklejne nogen, vokset
med en hel del mere.
1. På brættet som sædvanlig Jack, og trods
hvid var han knap så optimistisk som han ple-
jer. Vi forsøgte på forhånd at finde en und-
skyldning for et evt., men dog rimeligt usand-
synlig tab, og blev enige om at en større forkø-
lelse måtte kunne retfærdiggøre det utænke-
lige. Modstanderen tillod desværre ikke Jack
at ofre i åbningen og med blokeret centrum,
ærgrede han sig hovedrystende igennem hele
partiet over lang rokade, som bragte kongen i
direkte fare mod et større stormløb, som han
brugte resten af partiet på at afværge. Jack var
snøret sammen som en anden medisterpølse,
men han fik dog heldigvis prikket hul på tar-
men, så bytte, bytte købmand, og måske var
REFERATER FRA
HOLDTURNERINGEN
Fra den anden side...
Normalt er det en af klubbens egne spillere,
der refererer fra de spillede holdkampe til
klubbladet, men her gengives "modstande-
rens" refererat af kampen mellem Viby II og
Silkeborg II.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
11
remisen hjemme, hvis der var længere be-
tænkningstid. Desværre ikke, så for Jack og os
andre et pludseligt overraskende vingefald og
et stk. bolle til natmad. Er der andre der har
oplevet, at lige præcis når man tror man har
reddet stormen af, går det galt ?
2. Steen Nielsen havde forstærket os på
bræt 2, og var meget optimistisk efter åbnin-
gen, hvor han med et umiddelbart stærkt
bondeoffer stod endog meget aktivt. Desværre
fandt han ikke en vindende fortsættelse, så
efter de fleste brikker var byttet af, uden Steen
vandt materialet tilbage, kom man ud i et slut-
spil hvor modstanderen med to forbundne fri-
bønder mod 1, ved korrekt spil burde have
vundet. Denne var dog kommet i tidnød, og
lettet over at have overstået Steens pres, blev
remistilbudet accepteret.
3. Kasper havde også det aktive spil, hvil-
ket for holdskak er blevet meget normalt for
ham. Her formåede han dog heldigvis modsat
de første par runder, at føre en vunden stilling
til et vundet parti. Der var måske lidt slinger i
valsen ved gevinstføringen, men et godt
kvalitetsoffer som gav 6 bønder og løber mod
2 bønder og tårn skal være rigelig kompensa-
tion. De 3 af dem blev dog ofret/tabt tilbage
men en langt fremrykket fribonde som Peter
Grove var tvunget til at ofre tårnet mod, gav
Kasper et sikkert point i et endog meget inte-
ressant parti.
4. Peter Matzen var vores næste reserve, og
også her et ½ point, som kom efter et lukket
spil hvor de få angrebspunkter var blokeret af
et par "bovlamme" springere. Peter stod posi-
tionelt nok i overkantet, men det var dog så
hårfint at partiet ikke kunne ende andet end
remis. Der skulle som et minimum ofres et
tårn, men da udbyttet heraf uden tvivl kunne
gå begge veje, enedes man om remis.
5. Ham selv, der fornuftigt nok var degra-
deret til bræt 5, havde en endog meget let af-
ten. Jeg brugte dog åbningen, eller skal jeg
sige hele partiet til svedende at kigge efter spø-
gelser, som ingen i hele Viby Skakklub hel-
digvis kunne finde. Spøgelset bestod, fortalte
modstanderen mig bagefter, i en i træk 5
afbyttet løber!!, så der var ikke 20 træk men
kun sølle 14 træk til skafottet, og med et sam-
let tidsforbrug på ¾ time, blev det en noget
lang aften, for mig.
6. På bræt 6 fandt vi Johnny, som med sort
hurtigt fik rimeligt blokeret de fleste angrebs-
punkter, og trods modstanderen vel havde de
potentielt fleste at gå efter, tilbød denne remis
og vel rimeligt forståeligt modtog Johnny, før
partiet for alvor kom i gang.
7. Strange var som de fleste af os voldsomt
underrated, han kom fornuftigt fra åbningen
men et par små unøjagtigheder voksede sig
lige pludselig endog meget store. Først tab af
kvalitet og kort efter en officer. Den eneste
udvej herpå fandt Strange dog, nemlig ved at
finde håndklædet frem, da han alligevel var
efterladt helt nøgen i manegen.
8. Til sidst Karsten som med sort straks fra
åbningen af blev presset godt og grundigt i
bund. Hans egne blokerede bønder havde blo-
keret for hans officerer, så da modstanderen
havde nemt ved at føre resurser til konge-
angreb og Karsten ikke havde mulighed for
tilførsel til forsvar, var der linet op i skydetel-
tet. Umiddelbart var der mange matvarianter,
hvor vi i analysen kun fik efterprøvet et par
stykker af dem.
Man skal ikke være bange for sin mod-
stander, selv ikke trods stor ratingforskel, men
selvfølgelig have respekt, og en aktiv stilling
giver klart større chancer for at overraske,
mens klart dominerede stillinger "næsten"
vinder sig selv, uden chance for modspil.
Alt i alt en fuldt ud anerkendt præstation,
som giver forhåbning om, at vi kan redde os i
A-rækken. Dette på trods af at den er blevet
kraftigt stærkere end tidligere år, da de hidtil 2
A-rækker er slået sammen til én.
background image
12
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
"All Soviets are incredible cheats. They
all cheat. Kortchnoi to. Even Boris.
All matches between Kasparov and
Karpov have been prearranged. Move
by move. If I have time after this match
I will write a book and demonstrate
that all games were prearranged. I
will prove it in my book."
Citatet er hentet fra et møde mellem den hol-
landske skakjournalist Dirk Jan ten Geuzen-
dam og Bobby Fischer under den såkaldte
VM-revanchematch mellem Fischer og Spas-
sky i 1992 (fra bogen "Finding Bobby Fis-
cher. Chess interviews by Dirk Jan ten Geu-
zendam").
Fischer var meget tidligt overbevist om, at
russerne ville gøre næsten alt for at holde ham
tilbage, at han var oppe imod konspiration og
aftalt spil. At det skulle være tilfældet blev han
senest overbevist om ved Interzonetur-
neringen i Curacao i 1962. Her anklagede han
russerne for at have aftalt at spille alle deres
indbyrdes partier remis for at sparre på kræf-
terne, så de havde energi til at vinde over eller
gøre maksimal modstand overfor Fischer.
(Mere om turneringen i Curacao ved en se-
nere lejlighed!).
Men Fischers tilsyneladende raseri mod
russerne skal måske søges endnu tidligere. Da
han som 14-årig på sensationel vis havde vun-
det sit første nationale mesterskab i januar
1958 (foran en anden amerikansk skak-
legende, Samuel Reshevsky), og dermed
havde kvalificeret sig til sin første Interzone-
turnering, stod der kun en ting i hovedet af
den unge Bobby: At bryde igennem den russi-
ske mur af fantastiske skakspillere. Bobbys
mor havde fået en invitation af ham i stand,
sådan at han kunne besøge Moskva for at bide
skeer med disse uovervindelige russere.
De russiske værter havde velvilligt forberedt
et par træningsmatcher, bl.a. mod en ligeledes
ung Spassky! Men da Bobby ankom til Moskva,
havde han pludselig andre planer: Nu ville han
kun spille mod selveste verdensmester Botvinnik
­ naturligvis! Det blev der nu ikke noget af, men
en del lynparti-matcher blev det da til, bl.a. mod
senere verdensmester Petrosian. Bronstein gad
ikke: Hvad er ideen med at spille mod et barn.
Men Bobbys ophold i Moskva endte i en skan-
dale. Efter et restaurantbesøg skulle han have
sagt: "I'm fed up with these Russian pigs".
Bobby fik besked om at rejse! Og det gjorde han
så, direkte til Interzoneturneringen 1958 i
Portoroz, Jugoslavien.
Her krydsede han for første gang klinge
med 4 russiske stormestre, bl.a. Tal, som
vandt turneringen. Fischer scorede 4 remiser
mod russerne. Lad os se lidt på partiet mod
Troldmanden fra Riga.
Bobby Fischer - M. Tal.
Interzone, Portoroz, 1958.- Vi kommer ind i
stillingen efter Fischers træk 29.Td2.
Fischer
Af Brian Sørensen
og russerne
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
13
Stillingen ser ved første øjekast betænkelig
ud: Hvid er på vej til at miste en bonde eller
to. Men her kommer det instruktive: Aktive-
ring af tårnene! 29.-,Txb4. 30.Tad1,Sf8.
31.Td6,Kf7. 32.Tb6,Txb2. 33.Tdd6!
In-
struktivt. De aktive tårne imod en åben konge-
stilling sikre remissen. 33.-,a5. 34.Tb7+,Kg8.
35.Txf6.
[35.Lh6!?]. 35.-,Te8. 36.Tff7,Se6.
37.Txh7,a4. 38.Ta7,Ta8!
[38.-,a3. 39.Th6!].
39.Tg7+,Kh8.
[39.-,Sxg7. 40.Txa8+,Kf7.
41.Ta7+,Kf6 =]. 40.Th7+,Kg8. 41.Thg7+.
Skynder sig væk med løberen! Fischer: ,,He
won't get a second chance to snap off the bis-
hop! Now I felt the game was in the bag if I
didn't botch it. I'd won a dozens of skittles
games in analogous positions and had it down
to a science: pry open the KR-file (h-linien),
sac, sac...mate!"16.-,Tc7! Med planen om at
fange løberen ved at skubbe a-bonden frem.
17.h4,Db5. 18.h5,Tfc8
[18.-,Sxh5? 19.Lxg7,
Kxg7. 20.g4,Sf6. 21.Dh6+,Kg8. 22.g5,Sh5.
23.Txh5,gxh5. 24.g6+-]. 19.hxg6,hxg6.
20.g4,a5. 21.g5,Sh5. 22.Txh5,gxh5. 23.g6,
e5. 24.gxf7+,Kf8. 25.Le3,d5. 26.exd5,Txf7.
27.d6,Tf6. 28.Lg5,Db7. 29.Lxf6,Lxf6.
30.d7,Td8. 31.Dd6+.
Remis! Noterne er hentet fra en ny og spæn-
dende bog (2005): "Russians versus Fischer".
Et andet interessant møde er partiet mod
Bent Larsen (som også havde besøgt Moskva,
men det var i 1956, hvor han efter OL i Moskva
blev udnævnt til stormester). Partiet har fundet
vej til en af skakhistoriens mest kendte skak-
bøger: "My 60 Memorable Games" fra 1967.
Bobby Fischer - Bent Larsen.
Interzone 1958.
1.e4,c5. 2.Sf3,d6. 3.d4,cxd4. 4.Sxd4,Sf6.
5.Sc3,g6. 6.Le3,Lg7. 7.f3,0-0. 8.Dd2,Sc6.
9.Lc4.
Pas på! Når Fischer spiller sin ynd-
lingsløber til c4 er der grund til at være på
vagt! 9.-,Sxd4. 10.Lxd4,Le6. 11.Lb3,Da5.
12.0-0-0,b5. 13.Kb1,b4. 14.Sd5,Lxd5.
15.Lxd5,Tac8. 16.Lb3.
background image
14
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
Fischer: "A mistake" fordi Dh6+ er mat i tre
træk. [31.Dh6+!].
Larsen må have følt sig sat til vægs af
denne 15-årige dreng! Det lykkedes dog ikke
Bobby at kvalificere sig til kandidaturnerin-
gen. Bobby endte på delt. 5.-plads.
Fischer-artikel nr. 2 afslutter jeg med et
parti mod Reshevsky. Partiet er fra det ameri-
kanske mesterskab i 1958, som Bobby
Fischer som nævnt vandt.
Bobby Fischer - Samuel Reshevsky.
[B35]
US Mesterskab 1958-59, 1958.
1.e4,c5. 2.Sf3,Sc6. 3.d4,cxd4. 4.Sxd4,g6.
5.Le3,Sf6. 6.Sc3,Lg7. 7.Lc4.
Løberen igen på
c4 - pas på! 7.-,0­0. 8.Lb3,Sa5. 9.e5,Se8.
10.Lxf7+!
Ups! Dette træk havde Bobby
spottet i hans foretrukne skakblad, det russiske
(!) Shakhmatny Bulletin! Trækket var fore-
kommet kort tid før i det russiske mester-
skab.....!! Trækket symboliserer Fischers for-
midable skakviden, som var uden sidestykke!
Fischer studerede skak HELE TIDEN! 10.-,
Kxf7.
[10.-,Txf7. 11.Se6. Og dronningen er
fanget ligesom i partiet!] 11.Se6,dxe6. [11.-,
Kxe6. 12.Dd5+. Er heller ikke sjovt!]
12.Dxd8.
Og Fischer vandt partiet. Det var
den første sejr over Reshevsky.
Prag Open 2006
Af Jesper Skjoldborg
For andet år i træk var Jakob Koba Risager og
undertegnede i Prag i januar måned for at
spille Prag Open. Sidste år havde vi begge kla-
ret os rigtig godt, men den her gang blev det,
som I kan læse, ikke den store succes for mit
vedkommende. Jeg spiller næsten alle mine
turneringer i Tjekkiet, da man så samtidig
også får lidt ferie ud af det. Således var dette
min syvende turnering i Tjekkiet og Jakobs
fjerde!!
Turneringen blev lidt en blandet vare. For
Jakobs vedkommen tabte han lidt ærgerligt
1.runde til en stærk russer med rating på 2317.
Her havde han flere chancer undervejs. Men
allerede i 2. runde tog han en sejr hjem med
sort mod en 2150-mand!! I 3. runde blev det
til en fighterremis mod en franskmand på
2166. Herefter var det desværre så som så
med de gode resultater. Dobbeltrunden 4. og
5. runde blev tabt og de næste 3 runder bidrog
kun med et par remiser. Alligevel var Jakob
inden sidste runde takket være sin gode start
på turneringen lidt over forventet og med sejr
i et langt parti mod en juniorkollega fra det
norske skakgymnasium endte Jakob på 3,5
point og næsten 1 over forventet score. Det
gav en ratingfremgang fra 1906 til 1933. Et
pænt spring!!
For mit eget vedkommende bar turnerin-
gen nok lidt præg af mit lidt for afslappede
forhold til resultatet. Jeg havde haft meget
travlt med eksamen lige op til turen, så turens
primære formål var at slappe af. Derfor fik jeg
meget sjældent forberedt mig og den ene gang
jeg fik forberedt mig ordentligt, kom jeg til at
spille forkert i træk 4. Det blev en masse lige
ved og næsten partier, men summasumarum
blev 3 gevinster og 6 remiser. Som desværre
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
15
var en del under forventet og jeg måtte af med
15 ratingpoint. Men spillet er ikke bedre i øje-
blikket, så det er fair nok. Jeg sluttede dog af
med et par, synes jeg selv, rigtig flotte sejre,
der gav motivationen og lysten et spark i vej-
ret!
Hvid: Jesper Skjoldborg, 2279.
Sort: Katerina Nemcova, 2136.
Her partiet fra sidste runde. Lodtrækningen
havde gjort at jeg ligesom i Pardubice i som-
merferien skulle op imod Nemcova, en rime-
lig talentfuld pige på 15 år. Jeg tabte til hende
sidst vi mødtes i et parti hvor jeg pressede
meget hårdt på, og til sidst havde overspillet
stillingen. Jeg vidste hun var god til at forsvare
sig, så det var ikke nok bare at kaste brikkerne
efter hende! 1.e4,c5. Lidt en overraskelse, da
hun på basen kun havde partier med 1.-,e5 og
1.-,d5. Hun brugte 10 minutter på at spille
trækket, men lur mig om ikke hun havde for-
beredt sig godt i disse varianter! 2.Sf3,Sc6.
3.d4,cxd4. 4.Sxd4,Dc7!!
Trækket er i sig selv
ikke noget ekstraordinært træk, men i og med
at jeg var helt ude på dybt vand havde hun
ramt plet med sit åbningsvalg! Jeg må og skal
have kigget grundigt på disse Taimanov-vari-
anter. 5.Sc3,e6. 6.Sxc6?! Umiddelbart et dår-
ligt træk, da man gør sorts centrum stærkere.
Men til gengæld vidste jeg nu hvordan jeg
ville placere de andre officerer, og lidt en plan
om mine planer. Det betyder meget i praksis!
Ideen med at slå på c6 er kendt, men som re-
gel kun når sort har brugt tid på at spille a6.
6.-,bxc6. 7.Ld3,d5. 8.0-0,Sf6. 9.De2.
Man
kan også spille fx 9.Te1 i disse stillinger, men
tænkte at tårnet ville gøre gavn på f1 når jeg
lige straks åbner op med f4. 9.-,Le7. 10.Kh1.
Ved aldrig helt hvorfor man spiller den slags
træk, men flot ser det ud. 10.-,0-0. 11.f4,Te8!
Faktisk et godt forsvarstræk. I de varianter
hvor jeg spiller e5 hopper springeren jo til d7
og efter tårnet er væk fra f8 kan springeren
dække h7 derfra. Desuden stiller hun tårnet i
samme linie som dronningen hvilket tit er en
god ide! 12.b3,Lb7. 13.Lb2,Sd7. Med truslen
14.-,Sc5 og aflive løberen. 14.Dg4,Lf8.
15.exd5,exd5. 16.Tae1,Tad8. 17.Dh3,g6.
18.Sa4!
Hvis jeg spiller 18.f5 kan hun besvare
det med 18.-,Se5 hvor springeren dominerer
hele brættet og hun har fordel! 18.-,Lc8.
19.Dh4!Dd6. 20.f5,Lg7.
21.Lxg7,Kxg7. 22.fxg6,hxg6. 23.Txf7+!!
23.-,Kxf7. 24.Dh7+,Kf8. 25.Tf1+,Df6!
Bed-
ste chance da 25.-,Sf6. 26.Lxg6 vinder nemt.
Fx. 26.-,Td7. 27.Dh8+,Ke7. 28.Te1+,Kd8.
29.Lxe8 med gevinst! 26.Txf6+,Sxf6.
27.Dh6+!
Og resten er forholdvis let! 1-0.
background image
16
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
Helt tilbage fra den 12. januar 1965, hvor
Bent Larsen gæstede Århus, er hentet dette
referat fra Aarhus Stiftstidende.
Skakmesteren vandt
58 af 68 partier
Fem Århus-spillere vandt og fem
klarede remis mod Bent Larsen
Den danske stormester i skak Bent Larsen,
gæstede i aftes Århus, og skønt mandag er den
store skakaften indenfor århusiansk skak, var
der mødt et par hundrede for at høre vor stær-
keste skakspiller fortælle om den store
Amsterdam-turnering.
Foruden at give tilhørerne et interessant
foredrag demonstrerede han et af sine partier
fra turneringen. Efter foredraget spillede Bent
Larsen imod 68 spillere på én gang.
Efter syv timers spil havde han vundet 58
partier - spillet fem remis og tabt fem. At
gevinstprocenten således kom op på 89 viser
tydeligt den imponerende præstation!
Bent Larsen var ellers, før han begyndte, så
beskeden at mene, at han nok kunne vinde 87
procent.
De fem spillere, der kunne notere sig for en
sejr over en stormester, var: Per Rosell,
KFUMs Skakklub, Hans Lerche, Aarhus
Skakklub, P. Herschend, Aarhus Skakklub,
Arne Nielsen, Nordre Skakklub og Kurt I.
Halskov, Viby Skakklub.
De fem spillere, der holdt remis var: Tho-
mas Christensen, Spørring Skakklub, Tikøb
Pedersen, Vejlby-Risskov Skakklub, Torsten
Krogh, Trøjborg Skakklub, Kaj Rosell og J.
Langkilde Larsen, begge KFUMs Skakklub.
Her bringes Arne Nielsens simultanparti mod
Stormester Bent Larsen. Dengang var Arne
Nielsen medlem af Nordre Skakklub. Nu spil-
ler han i Viby Skakklub.
Hvid: Arne Nielsen, Nordre Skakklub.
Sort: Stormester Bent Larsen.
1.d4,Sf6. 2.g3,g6. 3.Lg2,Lg7. 4.Sf3,c5.
5.dxc5, Sa6. 6.0-0,Sxc5. 7.c3,0-0. 8.Lg5,d6.
9.Dc1,Ld7. 10.Sa3,Tc8. 11.Te1,b5. 12.Sc2,
a5. 13.Lh6,b4. 14.Lxg7,Kxg7. 15.cxb4,
axb4. 16.De3,Db6. 17.Scd4,Sd5. 18.Dg5,e6.
19.e4,Sf6. 20.e5,Sfe4. 21.Dh4,Sxf2.
22.Kxf2,Sd3+. 23.Kg1,Tc4. 24.Lf1,Sxe1.
25.Txe1,Tc2. 26.Te2,Txe2. 27.Lxe2,Tc8.
28.Kg2,Tc1. 29.Df6+,Kg8. 30.Df4,Tb1.
31.Dh6,Lc6. 32.Sxc6,Dxc6. 33.Kh3,De4.
34.Sg5,opg.
Et smukt spillet parti, med en slutstilling, der
er blevet foreviget i et lige så smukt broderi af
fru Nielsen. Fru Nielsen sagde, at hun var glad
for at der kun var en springer tilbage i stillin-
gen, for springeren var lidt drilsk at få gengi-
vet. Red.
Et
"BRODERET" PARTI
Her ses fru Nielsens gengivelse af slutstillingen,
pragtfuldt udført i et broderi. Det hænger i glas og
ramme og pryder væggen hjemme hos familien Arne
Nielsen i huset i Åbyhøj.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
17
HOLDTURNERINGEN 2005-2006
Afsluttende runder
Det er en fornøjelse at se tilbage på den netop
afsluttede holdturnering. Alle de forhåbninger
vi på forhånd havde stillet til årets turnering
blev til virkelighed:
1. holdet overlevede den svære første sæ-
son efter oprykningen, og endte endda i den
bedste halvdel af 1. division.
2. holdet vandt i suveræn stil A-rækken og
rykker igen op i Mesterrækken.
3. holdet imponerede ved at placere sig
midt i den nye stærke, sammenlagte A-række.
Dette resultat var for mig at se den største be-
drift i år.
4. holdet vandt en ,,pligtsejr" i C-rækken,
efter en underlig sæson, hvor holdet stort set
underpræsterede i alle kampe, men alligevel
vandt rækken.
5. holdet havde en enkelt ,,smutter" under-
vejs i turneringen, 1-7 mod Tjele, som gjorde
at vi ikke kunne hænge på i toppen, men med
to sejre og en uafgjort kamp i de 5 runder, vi-
ste holdet jo at de absolut har styrke til C-ræk-
ken.
Endelig vil jeg sige at 6. holdet var lidt
uheldig med den D-række vi havnede i. Et
hold udgik, og der var således kun 3 hold til-
bage, og især Brabrands hold var alt for stærkt
til D-rækken, så det betød lidt tæsk til os. Hel-
digvis lykkedes det at få en succesoplevelse
mod VRS i sidste runde.
1. holdet kom aldrig rigtigt ud i nogen al-
vorlig nedrykningskamp. Det skyldtes nok
især de gode resultater i runde 2 og 3, hvor vi
fik placeret os lunt i tabellen.
Så vi var i stand til at nyde sidste rundes
fællesstævne, som vi selv arrangerede.
Til lejligheden havde vi lånt salen ovenpå,
og det er faktisk et fortræffeligt lokale til for-
målet. Eneste lille kritikpunkt jeg har hørt ef-
terfølgende var, at vi kunne have udnyttet
rummets størrelse lidt bedre og lavet mere
plads mellem bordrækkerne.
I kantinen havde Steffen Kullberg, Svend
Enevoldsen og Børge Hansen fuld kontrol
over begivenhederne, og jeg vil da håbe at vi
igen vil kunne påtage os et lignende arrange-
ment. Eller måske lave en weekendturnering i
klubben en gang?
Ser man tilbage på hele turneringen kan
man jo atter konstatere at holdets ankermand
er Jesper Skjoldborg, der - trods to afbud un-
dervejs - blev holdets topscorer med 4 point.
Dermed opnåede han et kandidatresultat (kva-
lifikation til kandidatklassen ved DM 2007).
Men det var positivt at se, at alle på holdet
levede op til deres forventede score, så det
eneste markante minus var egentlig at der var
alt ALT for mange afbud. 14 i alt i løbet af sæ-
sonen. Faktisk var Kristian Kjær den eneste
der spillede alle 7 partier, og det er jo næsten
en flidspræmie værd...
Det er lidt tidligt at se frem mod næste sæ-
son, men jeg mener at vi bør være fortrøst-
ningsfulde.
Divisionsturneringslederen lavede en stati-
stik som viste, at vi med afstand har det yngste
hold i hele turneringen (24 år i snit), og vi må
antage at der stadig er et par spillere på holdet
der endnu ikke har toppet!
Og positivt er det jo at vi også har unge folk
der presser sig på til holdet nedefra.
Om vi så kan overgå årets 4. plads til næste
år, er svært at sige, men med tilstedeværelsen
af Nordres og Århus' 1. hold i rækken, bliver
det nok urealistisk at tale om oprykning.
Steen Andersen.
background image
18
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
Opgaven var klart defineret inden dagens
kamp: 2½ point og vi havde sikret os endnu
en sæson i 1. division. Og lad det straks være
sagt: Det mål nåede vi uden problemer. Også
selvom holdet atter var afbudsramt, denne
gang af Martin, Jens og Asbjørn. Heldigvis
var vi rimeligt dækket ind med reserver, i
form af undertegnede, Jakob Risager og Peter
Grove.
Allerede efter få minutters spil havde Ja-
kob Kjær en klart favorabel stilling. Med mer-
bonde og en isoleret dobbeltbonde til mod-
standeren. Jakob har ganske vist smidt flere
gode stillinger væk i løbet af turneringen, men
dette så meget lovende ud. Og også Peter på
bræt 8 vandt hurtigt en bonde. Og da Morten
så pludselig fik en officer foræret, lignede det
en rigtig god dag for os.
På bræt 1 spillede Jesper et fornuftigt parti
med de sorte brikker mod IM Leif Kristensen.
Det så meget solidt ud, og en remis i dette
parti blev den første score der kunne noteres.
Hurtigt efter fulgte så Mortens sejr, og det blev
så Peter der fik den officielle ære af at sikre
holdets eksistens i rækken, da hans modstan-
der langt om længe opgav. Jakob Risager fik
til gengæld et nul på tavlen efter en lidt bleg
indsats, hvor en udmærket åbnings-
forberedelse gav en rimelig stilling, men der-
fra gik det hurtigt nedad. Først med bonde- og
siden med kvalitetstab.
Også formand Lars måtte ned i dag. Han
fik aldrig rigtigt fat med de sorte brikker. Steen
spillede et ret begivenhedsløst parti, hvor
modstanderen med de hvide brikker byttede
af i stor stil, med en ret plat stilling til følge.
Remis. Dermed tabte vi faktisk vores partier
med sort med 1-3. Heldigvis gjorde vi så rent
bord med hvid! Jakob Kjær kørte sin stilling
til sikker sejr, og så lykkedes det storebror Kri-
stian at vinde dagens sidste parti trods et par
unøjagtigheder undervejs. Men det virkede
som om det gik helt galt for modstanderen da
han skulle frem på brættet for at tage Kristians
brikker!
De største dramatiske højdepunkter denne
dag foregik i de øvrige kampe i fællesstævnet.
Topholdet Jetsmark fik en forskrækkelse, da
deres 8. mand efter en god halv times spil fik
tildelt et nul på grund af en bippende mobil-
telefon! Nordjydernes oprykning kom dog al-
drig i fare. Mere spændende var det i bunden.
Bortset fra Kjellerup, var det til det sidst åbent
hvem der skulle rykke ned. SK 1968 klarede
selv paragrafferne med 5½-2½ over Skolerne.
Det efterlod imidlertid Skolerne nede i dyn-
det, og det blev et par lange timer de måtte
vente, før det stod klart, at Viborg ville tabe
deres sidste parti, og dermed blive den anden
nedrykker.
Steen Andersen.
VIBY I: 1. DIVISION
7. runde:
Søndag 20. marts
Viby I - Kjellerup 5 - 3
Slutstillingen:
Klub:
Point
Mp.
1. Jetsmark
40
13
2. Århus
37
12
3. Læseforeningen
29
9
4. Viby I
26½
7
5. SK 1968 II
24½
4
6. Skolerne II
23½
3
7. Viborg
23
5
8. Kjellerup
20½
3
Holdscorer:
1. Jesper Skjoldborg
- 1 ½- 1 1½
4
2. Jakob K. Jensen
0 - 0 0 - ½1
3. Lars G.. Hougaard ½- ½0 ½½0
2
4. Kristian K. Jensen 0 ½½½½0 1
3
5. Martin Lund
½½½- ½½-
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
19
6. Morten K. Poulsen 0 1 ½½- - 1
3
7. Jens Olaf Fogh
0 ½- 1 1 0 -
8. Asbjørn Korsholm - ½1 1 0 - -
(r)Steen Andersen
- ½- 0 1 - ½
(r)Henning Matzen
0 - - - 0 ½-
½
(r)Jakob Risager
- ½½- - - 0
1
(r)Peter Grove
- - - 0 - 0 1
1
(r)Thomas Blum
1 - - - - - -
1
VIBY II: A-RÆKKEN
7. runde:
Mandag 20. marts
Viby II - Skolerne III 5 - 3
2. holdet præsterede også at vinde den sidste
kamp i A-rækken, og dermed altså slutte med
overbevisende 14 matchpoints i 7 kampe.
Også 2. holdet har været frygteligt afbudsramt
(12 partier), så resultatet fortæller jo også no-
get om den bredde vi har i klubben.
Til sidste runde måtte undertegnede (Steen)
også melde afbud, men det skyldtes dog at jeg
var blevet spærret efter 4 kampe på 1. holdet.
Holdet kunne imidlertid sagtens klare sig
uden sin topscorer i kampen mod Skolerne.
Ganske vist kunne Henning Matzen ikke for-
svare vores status som ubesejret på topbrættet
- Henning blev regulært nedspillet, må man
sige, men som tidligere blev vores større
bredde afgørende.
Reserverne Arne Nielsen og Kim E. Søren-
sen var begge store ratingfavoritter, og de
vandt da også begge uden større problemer.
Her vises Arne Nilsens parti på ottende-
brættet i holdkampen mod Skolerne III kom-
menteret af ham selv:
Også Svend Enevoldsen på bræt 6 var gigan-
tisk ratingfavorit, og han opnåede da også
hvad jeg vil kalde en klar gevinststilling efter
6-7 træk. Interessant ved dette parti var at
modstanderen hed Bjørn Ochsner, som er et
af de store skoleskaktalenter i byen, styrke- og
aldersmæssigt jævnbyrdig med Kristian
Seegert. Og netop Kristian har Svend jo tabt
til i klubturneringen for nogle uger siden.
Denne aften var det dog rutinen der sejrede.
Ganske vist skulle Svend holde os andre på
pinepænken, med et ur der tikkede ubarmhjer-
tigt afsted, men stillingen var der aldrig noget
Hvid: Arne Nielsen, Viby.
Sort: Jens Henrik L. Jensen, Skolerne.
1.c4,c6. 2.Sc3,Sf6. 3.g3,e6. 4.Lg2,d5.
5.cxd5,cxd5. 6.d4,Le7. 7.Sf3,0-0. 8.0-
0,Sbd7. 9.Lf4,b6. 10.Tac1,La6. 11.Te1,Se4.
12.Se5,Sxc3. 13.bxc3,Sxe5. 14.Lxe5,f6.
15.Lf4,g5. 16.Ld2,Tc8. 17.Da4,Lc4.
18.e4.
[18.Dxa7 er giftig. Dronningen fan-
ges.]. 18-, Dd6. 19.Dc2,Da3. 20.Ta1,f5.
21.exf5,exf5. 22.Te5,f4. 23.Lxd5+,Lxd5.
24.Txd5,Tce8. 25.Td7,Tf7. 26.Te1,Kf8.
27.Db3,Da6. 28.De6,Dc8. 29.Txa7,Dxe6.
30.Txe6,Ld8. 31.Txf7+,Kxf7. 32.Txe8,
Kxe8. 33.gxf4,g4. 34.Kg2,Kf7. 35.Kg3,h5.
36.h3.
[Her laver jeg en fejl. Der skulle spilles
f3]. 36.-,gxh3. 37.Kxh3,Ke6. 38.f3,Kd5.
39.Kg2,Kc4. 40.Le1,Kd3. 41.f5,Ke3.
42.Kh3,Kf4. 43.Lh4,Lc7. 44.Lg3+,opg.
Arne Nielsen.
background image
20
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
i vejen med. Og da der til sidst var mat på
brættet, kunne vi endelig slukke det ur!
Forinden havde Benny Lauridsen dog måt-
tet give hånd på bræt 5. Benny har haft svært
ved at få spillet til at fungere i denne sæson,
og denne aften var ikke nogen undtagelse. Der
røg en bonde og en kvalitet og da et sporadisk
angreb også fes ud i en dronningafbytning, var
der kun sørgelige rester tilbage.
Børge Hansen sad også med en kedelig
stilling i åbningen. En bonde under og udsat
for angreb. Noget gik dog galt for modstande-
ren, for pludselig fik Børge lov til at kombi-
nere (springerslag på f7 og en brik der hang på
e6), og så var det pludselig os der var ovenpå
med en bonde ekstra. Det virkede dog ok, at
Børge tog remis, da vores slutsejr var i hus.
Medvirkende til at det lykkedes at hive en
komfortabel 5-3 sejr hjem var, at Peter Grove
her til slut i turneringen genfandt sin form. I et
ellers tæt parti, lukrerede Peter på modstande-
rens tidnød, og satte ganske enkelt mat!
Altså et ganske effektivt punktum på en
glimrende turnering for holdet. Nu bliver det
så bare spændende at se, hvilket hold vi kan
stille i den kommende sæson, når det igen
hedder søndagskampe. For mig at se, vil det
være ideelt, om 2. holdet kunne blive en slags
,,udklækningsanstalt" for vores juniorer - selv-
følgelig kombineret med den rutine der skal til
for at vi også kan sikre vores forbliven i
mesterrækken.
Steen Andersen.
Slutstillingen:
Klub:
Point
Mp.
1. Viby II
35½
14
2. SK 1968 V
34½
11
3. VRS I
32
7
4. Skolerne III
30
8
5. Viby III
26½
7
6. Silkeborg II
24
4
7. Randers II
21
3
8. Hinnerup I
20½
2
Holdscorer:
1. Steen Andersen
½1 1 1 1 ½-
5
2. Henning Matzen
1 0 ½1 ½0 0
3
3. Jakob Risager
- 1 ½- - 1 ½
3
4. Peter Grove
0 1 1 0 0 - 1
3
5. Børge Hansen
1 0 1 ½½0 ½
6. Benny Lauridsen
1 1 - - 0 - 0
2
7. Svend Enevoldsen 1 ½½½½0 1
4
8. Thomas Blum
1 1 - - - 1 -
3
(r)Lau Bjerno
- - 0 1 - - -
1
(r)Kim E. Sørensen
- - - - 1 1 1
3
(r)Brian Sørensen
½- - - 1 1 -
(r)Andreas Sørensen - - - 1 - - -
1
(r)Berno Hansen
- - - ½- - -
½
(r)Eskild Ebbesen
- - 0 - - - -
0
(r)Arne Nielsen
- - - - - - 1
1
Forud for matchen mod Hinnerup var jeg no-
get betænkelig. Vi (tredjeholdet), skulle jo for
at være helt sikre på en forbliven i A-Rækken,
helst score mindst 2½ point. Rent matematisk
så det bestemt ikke for lovende ud. Differen-
cen i gennemsnitsstyrken på de to hold var på
ikke mindre end 155 ratingpoint - i Hinnerups
favør. Hinnerup kunne præstere et gennemsnit
på 1702, hvor vi - selv med indregning af hol-
dets gennemsnitshøjde og vægt - ikke kunne
presse tallet højere op end til 1547. Kun vores
sjettebræt, Søren Jensen, kunne stille med et
ratingtal, der var højere end modstanderens.
(Til gengæld trak hans højde og vægt så tallet
lidt ned igen). Men da jeg så fik jeg den lyse
idé, at indregne holdets intelligensniveau, blev
der straks lidt mere balance i styrkeforholdet.
Det endte da også med at jeg gik til kampen -
fuldstændig rolig og afklaret og med en tro på,
VIBY III: A-RÆKKEN
7. runde:
Mandag 20. marts
Hinnerup I - Viby III 3 - 5
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
21
at vi da sagtens kunne hente de nødvendige
point! - Det er sgu' skønt, at når man bare
sætter sig ned og virkelig tænker "sagen" igen-
nem, kan komme frem til et så positivt resul-
tat! Forberedelserne var på plads nu - så nu
skulle spillerne også bare komme på plads.
Og for en gangs skyld var alle mødt til tiden -
ja, det vil sige - alle, undtagen Eivind Simon-
sen, der sædvanen tro altid tager sig et par aka-
demiske ekstra minutter, før det passer ham at
indfinde sig.
Nu kommer jeg til det svære - nemlig at
beskrive de spillede partier og hvordan det
kunne gå til, at vi vandt kampen over Hinne-
rup med 5-3.
Den bedste forklaring er, at Hinnerup stil-
lede noget afbudsramt op til kampen, og med
kun syv spillere. Det ændrede jo noget på
styrkeforholdet de to klubber imellem og be-
tød, at vi fik favoritværdigheden på de fire ne-
derste brætter.
Den måske lidt mindre gode forklaring er,
at jeg simpelthen ikke kan overkomme at
følge med i udviklingen af holdkammerater-
nes partier, når jeg selv spiller skak. (Nogle
blandt spillerne har endda været så direkte at
stille mig spørgsmålet: Hvornår er du begyndt
at spille skak?).
Andreas Sørensen havde en mindre heldig
aften, da han på førstebrættet tabte sit parti.
Heldigvis bliver partierne ikke spillet færdig i
nummerorden, så på det tidspunkt Andreas
måtte lægge kongen, var der allerede noteret
et par sejre på holdkortet til Viby.
Før partierne gik i gang havde jeg lige en
"alvorlig samtale" med Berno Hansen: - "Nu
vil vi (holdkammeraterne) meget gerne se, at
også du, Berno, bidrager med point til resul-
tattavlen. Du kan ikke længere leve højt på dit
fremragende resultat i Silkeborg!" - Det for-
stod Berno godt og vandt sit parti, og det
endda til trods for at ratingforskellen her på
andetbrættet var den største i den holdkamp,
nemlig på ikke mindre end 265.
Hvis Eivind Simonsen er lidt "langsom" i
optrækket, så kan jeg da lige afsløre, at det
blev der rettet op på - på tredjebrættet. I det
første kvarter af partiet blev der næsten uaf-
brudt banket på det "stakkels" ur. Eivind på-
stod efter partiet, at det var modstanderen, der
spillede hurtigt. Men, men, så vidt jeg ved, så
skiftes man da til at trække!? Måske spillede
modstanderen virkelig "for hurtigt" for Eivind
vandt!
Selv havde jeg et rimelig spil på fjerde-
brættet. Lige indtil jeg som sædvanlig bringer
mig selv i den situation, at stå med valget mel-
lem at tabe en bonde eller en kvalitet. Her kan
jeg en masse "usynlige" ord som med en lyd
kan sammenfattes i et udtryk: Satans osse!
Det så - eller hørte - modstanderen dog hel-
digvis ikke og spillet fortsatte indtil modstan-
deren lige pludselig rakte hånden over til over-
givelse i en stilling, der selv efter min bedste
vurdering, så ret så remisagtig ud. Tak for det!
Vi er nu kommet til de brætter, hvor vi var
ratingfavoritter. Det vidste Finn Laursen dog
ikke på det tidspunkt. Nu er det jo også en
fuldstændig ligegyldig oplysning, for Finn er
en trussel for enhver, der "tør" sætte sig ned til
et spil skak med eller mod ham. Finn har bi-
draget ganske godt til holdets gode placering i
holdkampene og fortsatte også her, hvor han
vandt.
Ja, det næste parti har jeg ikke den store lyst
til at kommentere! - Hvordan i al verden kan
det dog gå til at vores nye "mesterspiller" - i
hvert fald ny deltager i klubbens mesterklasse
- kan tabe på sjettebrættet? Søren Jensen, der
ellers har spillet så fremragende i både klub-
og holdturneringen, og en spiller, der til næste
års holdkampe vil avancere ikke så få pladser
opad, når de nye hold bliver sat? - Vi frem-
sender et tilbud til Sørens modstander, han
ikke kan afslå, så han fra næste sæson spiller i
Viby Skakklub!
background image
22
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
Kurt Ålbæk havde en nem aften - lidt ke-
delig måske - for der mødte ikke nogen mod-
stander op til syvendebrættet. Men vi tæller
nu pointet med alligevel.
Ove Kehlet var blevet indkaldt som reserve
til ottendebrættet med kort varsel. Ikke desto
mindre var han straks parat og mødte kamp-
klar op. - Et eller andet gik dog ikke helt som
forventet da Ove, overraskende nok, fik pro-
blemer på brættet og måtte lægge kongen.
Eskild Ebbesen.
Slutstillingen:
Klub:
Point
Mp.
1. Viby II
35½
14
2. SK 1968 V
34½
11
3. VRS I
32
7
4. Skolerne III
30
8
5. Viby III
26½
7
6. Silkeborg II
24
4
7. Randers II
21
3
8. Hinnerup I
20½
2
Holdscorer:
1. Andreas Sørensen ½- - - 0 ½0
1
2. Berno Hansen
0 ½0 - 0 0 1
3. Eivind Simonsen
1 1 ½0 - 1 1
4. Eskild Ebbesen
0 1 0 1 0 0 1
3
5. Finn Laursen
0 ½0 1 0 1 1
6. Søren Jensen
0 1 - 0 ½1 0
7. Kurt Ålbæk
0 0 1 0 1 ½1
8. Henrik Schrøder
½- ½0 0 1 -
2
(r)Brian Sørensen
- - ½- - - -
½
(r)Kristian Seegert
- - - 1 1 - -
2
(r)Per Møller
- 1 ½- - - -
(r)Hans Cramer
- 0 - 1 - - -
1
(r)Ove Kehlet
- - - - - - 0
0
Det lykkedes for 4. holdet at rykke op i B-
rækken i denne uge ved at spille 4-4 i sin sid-
ste kamp mod Malling. Holdet har været
kæmpefavoritter i alle kampe, og det lykkedes
jo også at vinde gruppen, men paradoksalt
nok tabte næsten alle spillere på holdet rating
i turneringen. Holdet hører helt klart til i B-
rækken, så skal vi ikke bare kalde årets turne-
ring for en vanskelig pligtsejr!
Kristian Seegert delte point på førstebrættet
og det samme gjorde Tobias Boje på andet-
brættet. Hans Cramer har været en flittig be-
nyttet reserve i denne holdturnering og dygtig.
Her vandt han (igen) på tredjebrættet. Også
fjerdebrættet blev indtaget af en reserve, nem-
lig Arne Nielsen, der vandt. (Arnes gevinst-
parti vises nedenfor). Rudolph Werk kæm-
pede til allersidste sekund i sit parti, selvom
stillingen undervejs så lidt håbløs ud. Det
endte da også med at han måtte lægge kon-
gen. Holdets topscorer blev holdkaptajn Brian
Kristensen, som imidlertid missede et gave-
kort fra 6. hovedkreds ved at tabe sit parti på
sjettebrættet i denne sidste runde. Mogens
Engsig kom lidt for sent til holdkampen. Til
gengæld kom han lidt for tidligt galt afsted i
partiet på syvendebrættet og måtte se sig slået.
Bent Overgaard, derimod, var helt forrygende
med sit spil på ottendebrættet og vandt! Red.
VIBY IV: C-RÆKKE II
5. runde:
Tirsdag 21. marts
Viby IV - Malling 4 - 4
Du har mulighed for at følge med i klub-
turneringen og bl.a. se din egen placering i tur-
neringen ved at gå ind på klubbens hjemme-
side på nettet:
www.vibyskakklub.dk
Hvid: Arne Nielsen, Viby.
Sort: Allan Nielsen, Malling.
1.c4,b6. 2.Sc3,e6. 3.Sf3,Lb7. 4.a3,Sf6.
5.d4,c5. 6.e3,cxd4. 7.Sxd4,Sc6. 8.Sf3,Tc8.
9.b4.
[Jeg vil ikke have sort springer på a5].
9.-,Dc7. 10.Sb5,Db8. 11.Lb2,a6. 12.Sc3,Se5.
13.Sxe5,Dxe5. 14.Sa4,Dc7. 15.Lxf6,gxf6.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
23
Ja, du læser rigtigt! Vi vandt !!! Det hele star-
tede med 2 hurtige sejre af Kim og Yury. Det
gav mod og selvsikkerhed. Malthe måtte des-
værre bøje sig bagefter, som hans far Max ret-
tede op på 10 minutter senere. En kneben re-
mis af Cathrin, som trods alt førte os i den op-
timistiske stilling af 3½ - 1½ . Så manglede
der jo kun et enkelt lille point og vores sidste 3
partier blev nøje fulgt af Skødstrup, som på
det tidspunkt var bagud med 2½ - 4½. Ove
Kehlet kunne desværre ikke holde en remis
og tabte. Mere spænding. Så var der kun Max
og Torben tilbage. Max i en slutstilling, som
nok var mere tabt end remis, men Torben i en
vinderstilling, som han ville have vundet, hvis
modstanderen ikke havde tabt på tid. En me-
get flot tilkæmpet sejr med gode partier og en
flot ,,holdgejst". Ros og tak til alle som har
kæmpet for Viby V!
Cathrin Lange.
VIBY V: C-RÆKKE I
5. runde:
Tirsdag 21.marts
Grenå - Viby V 3½ - 4½
Slutstillingen:
Klub:
Point
Mp.
1. Skødstrup III
22
6
2. Rokaden III
22
5
3. Grenaa
21½
6
4. Tjele
20½
4
5. Hinnerup II
17½
4
6. Viby V
16½
5
Holdscorer:
1. Max Jansen-Lange 1 0 ½0 0
2. Ove Kehlet
- 0 ½½0
1
3. Torben Fogh
1 0 ½1 1
4. Kim Nissen
1 0 ½½1
3
5.Max Parylewicz
0 0 - - 1
1
6. Cathrin Lange
0 1 0 1 ½
Slutstillingen:
Klub:
Point
Mp.
1. Viby IV
23½
8
2. Silkeborg III
22
5
3. Malling
21½
7
4. SK 1968 VII
20
4
5. Aros
18½
5
6.Skødstrup IV
14½
1
Holdscorer:
1. Kristian Seegert
½0 ½1 ½
2. Per Møller
0 1 ½0 -
3. Johnny Sparvang
- 0 - - -
0
4. Tobias R. Bøje
½0 ½½½
2
5. Rudolph Werk
1 0 0 ½0
6. Brian Kristensen
1 1 1 1 0
4
7. Mogens Engsig
1 1 1 - 0
3
8. Bent Overgaard
1 1 - - 1
3
(r)Daniel Ulrich
½- - 1 -
(r)Hans Cramer
- - 1 0 1
2
(r)Arne Nielsen
- - 1 - 1
2
(r)Ove Kehlet
- - - ½-
½
16.Dd4,Tg8. 17.Td1,d5. 18.cxd5,b5. 19.d6,
Lxd6. 20.Dxd6,bxa4. 21.f3,Dc3+. 22.Kf2,
Dc2+. 23.Td2,Dc3. 24.Le2,Ld5. 25.Thd1,
Lb3.
26.Lxa6.
[Her overser jeg matten med
26.Dd8+,Txd8. 27.Txd8+,Ke7. 28.T1d7+#].
26.-,Lxd1. 27.Lb5+,opg. Arne Nielsen.
background image
24
VIBY SKAKKLUB - NR. 124 - MARTS 2006
6. holdet præsterede i sidste forsøg at få en
,,rigtig" sejr. (To kampe er vundet fordi Århus
udgik af turneringen). Sejren på 3½-1½ over
VRS kunne dog ikke rigtigt rykke ved noget i
den samlede stilling. Der var simpelthen for
stor spredning i det lille felt med 3 gennemfø-
rende hold. Lad os håbe at vi kommer i en
mere jævnbyrdig D-række næste år, hvis vi
atter kan stille et hold. Holdets absolutte top-
scorer blev Yury, som faktisk vandt alle sine
partier! - flere dog uden kamp.
Steen Andersen.
6. runde:
Mandag 20. marts
VRS II - Viby VI 1½ - 3½
VIBY VI: D-RÆKKE II
7. Maria K. Pedersen 1 - - - -
1
8. Malthe Parylewicz ½ 0 0 1 0
(r)Hans Cramer
0 - - - -
0
(r)Peter Ulrich
- - - 0 -
0
(r)Jürgen Fode
- - - 0 -
0
(r)Kurt S. Andersen
- - 0 - -
0
(r)Yury Shetvtsov
- - ½- 1
(r)Noujan Rishani - 0 - - - -
0
Slutstillingen:
Klub:
Point
Mp.
1. Brabrand
25
10
2. VRS II
19½
8
3. Viby VI
15½
6
4. Århus IV
0
0
Holdscorer:
1. Peter Ulrich
1 0 0 1 0 ½
2. Jens Jørgensen
1 0 0 1 0 0
2
3. Kurt S. Andersen
- 0 0 1 0 1
2
4. Erik Bock
1 0 0 1 0 1
3
5. Yury Shevtsov
1 1 1 1 - 1
5
(r)Vagn Jensen
1 - - - 0 -
1
Det sker i klubben
28. marts Klubturnering 5. runde
04. april Klubturnering
M, 1. 2. kl.: 6. runde
3.-4. kl.: Opsamling
11. april
Klubturnering
Opsamling
18. april Klubturnering
M, 1. 2. kl.: 7. runde
3.-4. kl.: 6. runde
25. april Klubturnering
Opsamling
02. maj
Klubturnering
M, 1. 2. kl.: 8. runde
3.-4. kl.: Opsamling
09. maj
Klubturnering
Opsamling
16. maj
Klubturnering
M, 1. 2. kl.: 9. runde
3.-4. kl.: 7. runde
Ret til ændringer forbeholdes
Boggave!
Svend Svendsen har været i sit biblio-
tek og udvalgt flere gode skakbøger,
som han har foræret Viby Skakklub.
Boggaven ligger i klubbens arkiv og er
endnu så ny, at bøgerne ikke er blevet
ført på Viby Skakklubs liste over bøger,
der frit kan lånes af klubbens medlem-
mer.
Klubben sender hermed en stor tak til
Svend Svendsen!
Red.