background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
1
Klubmesteren 2005-2006
Generalforsamlingen 2006
Præmieoversigt
Skak-odds
Cathrins Madhjørne
Indlæg fra medlemmerne
Det sker i klubben
5
3
4
9
10
11
12
16
Indhold:
SEPTEMBER 2006
KLUBBLAD
126
31. ÅRGANG
Skak-odds kupon fra tredje runde
af Klubturneringen. Se side 10.
background image
2
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
Nr. 126 - 12. september 2006
Nummer 127
forventes at udkomme
tirsdag den 17. oktober 2006.
Stof til dette nummer skal
afleveres senest tirsdag den
10. oktober 2006.
BESTYRELSEN
Formand:
Lars G. Hougaard
Telefon 8621 7736
email: lgh@trafik.aarhus.dk
Kasserer:
Kristian Kjær Jensen
Telefon 8250 6170
email:
kasserer@vibyskakklub.dk
PR:
Børge Hansen
Telefon 8614 5172
Ungdomsleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
email:
jesper_skjoldborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Torben Fogh
Telefon 8629 5772
email:Torben.fogh@newmail.dk
Redaktør:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
email: ese@lite.dk
Web-master.
Steen Andersen
Telefon 8696 9643
email: mie_steen@mail.dk
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
Velkommen til
efterårsturneringen
2006
Nu skal der igen stå skak på kalenderen hver tirsdag aften -
næsten et helt halvtår frem! - Og det er jo dejligt! - Tænk en-
gang, at man nu kan glæde sig til hver tirsdag aften, hvor man
i klubben kan få afprøvet sin skakstyrke mod ligeværdige mod-
standere.
Deltager man i klubturneringen - hvad de fleste af klubbens
medlemmer da heldigvis gør, så er der virkelig mulighed for at
få sin skakstyrke sat på prøve - og det er ligegyldig om man fra
naturens side er blevet begunstiget med et naturtalent for spillet
eller man ved hårdt arbejde har opnået det niveau man nu star-
ter i klubturneringen på.
Viby Skakklub er så stor en klub, at ligegyldig hvor på
styrkelisten, man befinder sig, så vil man altid møde spillere
med nogenlunde samme skakstyrke. Det betyder at der i de
forskellige klasse, som klubturneringen består af, altid vil være
så stor jævnbyrdighed, at sejre eller nederlag, ofte bliver et
spørgsmål om, hvem der var bedst på dagen! Og det gør klub-
turneringen til noget særligt. Der er ingen der bliver direkte
spillet ned eller ud!
Fra tidligere turneringer i klubbens historie er det vist aldrig
forekommet at en spiller, i en klasse, er sluttet med nul point.
Og det kan da kaldes ligeværdighed. Selvfølgelig er der spil-
lere, der udmærker sig og styrter op gennem klasserne. Men det
betyder jo blot at de til den næste turnering bliver placeret i en
højere klasse og her bliver konfronteret med endnu stærkere
modstandere. Og i Viby Skakklub er der - med en enkelt und-
tagelse - altid en stærkere klasse at spille sig op i!
- Der er til denne efterårsturnering 2006 blevet præsenteret
nogle nye initiativer.
Cathrin Lange har, i stedet for selv at spille med i efterårstur-
neringen, valgt at stå for frembringelse af kulinariske oplevel-
ser. Cathrin vil friste os med både toast og franskbrød med på-
læg af forskellig slags (til rigtig lave priser). Læs mere om
Cathrins initiativ inde i bladet.
Skak-Odds er også et nyt initiativ, som du kan læse mere om
inde i bladet. Red.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
3
Klubmester 2005-2006:
Kristian Kjær Jensen
Som det forhåbentlig kan ses på billedet så
overrækker formanden for Viby Skakklub,
Lars G. Hougaard, her den nye klubmester-
pokal til klubbens mester 2005-2006, Kristian
Kjær Jensen.
Skal sandheden frem så kunne det meget
nemt havde været lige modsat. At det ville
have været Kristian, der skulle have overrakt
Lars pokalen.
Der var nemlig spænding lige til det sidste i
de ret så afgørende runder i forårsturneringens
mesterklasse, om hvem af de to meget stærke
skakspillere, der ville slutte bedst.
Klubmesterskabet bliver, som bekendt,
vundet af den spiller, der sammenlagt har op-
nået flest point i efterårsturneringen 2005 og
forårsturneringen 2006.
I efteråret sluttede Kristian bedst med 7½
point uden nederlag, men med 3 remisser.
undervejs. Lars sluttede efteråret med 7 point
uden nederlag, og med 4 remisser undervejs.
Forårsturneringen var for begge spillere
meget tæt. Her sluttede de begge med 6½
point, og så er der kun lige lidt matematik til-
bage og det regnestykket gav Kristian sam-
menlagt 14 point mod Lars' 13½ point.
Så her er kun tilbage at sige et stort tillykke
Kristian med titlen og for den fornemme præ-
station det er, at have skakstyrke nok til at
vinde klubmesterskabet i Viby Skakklub. Red.
background image
4
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
2. Beretningen 2006:
Deles som sædvanligt i en resultatmæssig og
en organisatorisk afdeling, selvom de to afsnit
på visse punkter lapper ind over hinanden.
Generalforsamlingen 2006
Generalforsamlingen tirsdag den 30. maj
2006 kl. 20 havde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
a) Kasserer
afg. Kristian K. Jensen
b) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
afg. Andreas Sørensen
c) 1 suppleant
afg. Torben Fogh
d) Revisor
afg. Henning Matzen
e) Revisorsuppleant
afg. Daniel Ulrich
7. Eventuelt
Derefter præmieuddeling for turneringerne
efteråret 2005 og foråret 2006.
1. Valg af dirigent:
Torben Fogh blev valgt til dirigent og efter at
have konstateret at generalforsamlingen var
indkaldt efter lovene og at fremmødet gjorde
generalforsamlingen beslutningsdygtig gav
han ordet til formanden.
Resultatmæssigt:
Det har været en ganske god sæson.
Medlemstallet er svagt faldende, og det
samme gælder deltagerantallet i klub-
turneringen. På den anden side, kan vi ikke
forvente, at det skal stige hvert år. Medlems-
tallet er pt. lige under de 70.
Klubturneringen har efterhånden konstant
et deltagerantal omkring de 50 deltagere. 52 i
efteråret og 46 her i foråret. Det er meget tæt
på sidste år.
Den alternative turnering bliver ikke benyt-
tet så flittigt som tidligere. Måske skal vi over-
veje alternative turneringsformer lidt mere.
Hvis der er nogle gode ideer, vil bestyrelsen
gerne høre dem.
De mange aktive medlemmer afspejler sig
også ved klubbens julefrokost, hvor der var
rekorddeltagelse med 39 deltagere. Den ind-
lagte julequiz blev denne gang vundet af Peter
Ulrich med flotte 20 af 20.
Som Steen skrev i en artikel i starten af sæ-
sonen, er vi i en meget gunstig situation på
juniorområdet, da vi har en del jævnaldrende
talentfulde spillere. Hvis de kan holde interes-
sen for skakken, kan de ved den indbyrdes
konkurrence sikkert presse hinanden til at
blive bedre.
Klubben har også satset på flere trænings-
sessioner for juniorspillerne i løbet af sæso-
nen. Det kan meget tydeligt ses på deres åb-
ninger mod d4, da man nu næsten kan for-
vente den samme åbning fra dem alle efter
træning med næsten GM Nicolaj V. Pedersen.
Inden klubben kom i gang med at tilbyde
styrketræning til juniorerne, rykkede 3 af dem
i løbet af sæsonstarten over mestergrænsen.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
5
Det var Jens Olaf Fogh, Asbjørn Korsholm og
Jakob Risager.
Ved Ungdoms-VM for drenge under 12 år
i sidste sommerferie var Danmark repræsen-
teret af Kristian Seegert. Det var sikkert en
stor oplevelse, som må give en masse lyst til
at spille skak. Selvom det rent skakligt var en
lidt hård omgang
I september skulle der så afholdes Ung-
doms-EM for drenge under 12 år. Danmarks
repræsentant var igen fra Viby skakklub, da
Tobias Bøje her var den danske deltager. Her
gik det lidt bedre rent skakligt, da Tobias flere
gange reddede ret håbløse stillinger.
Ved ÅM for stor bræt for under 16 år vandt
Peter Grove den ældste gruppe foran Jens
Olaf Fogh, mens vinderen i den yngste gruppe
blev Kristian Seegert.
I skoleskakregi har klubbens spillere været
ret dominerende på den århusianske scene.
Da Århus Skoleskaks grand-prix turnerings-
serie blev indledt i Hinnerup i starten af sæso-
nen, blev placeringerne fra nr. 1 til 5 i den
stærkeste gruppe besat af spillere fra Viby
Skakklub!
Det afspejlede sig også da det årlige hoved-
kreds-junior-DM blev afviklet. Holdet fra 6.
hovedkreds (Århus) vandt over alle de øvrige
syv deltagende hovedkredse og blev dermed
en sikker vinder. Hovedkredsens 8-mands
hold talte hele 6 Viby-spillere: Morten K.
Poulsen, Peter Grove, Jakob Risager, Jens
Olaf Fogh, Asbjørn Korsholm og Maria K.
Petersen.
Ved det individuelle DM i skoleskak fik vi
atter en danmarksmester. I B-gruppen opnå-
ede Jens Olaf Fogh 7p. af 8, og snuppede der-
med den eftertragtede titel!
I D-gruppen var Tobias Bøje snublende tæt
på at snuppe titlen. Scoren 6½/8 rakte dog
,,kun" til 2. pladsen. Men dermed kvalifice-
rede Tobias sig ligesom Jens til det individu-
elle NM. Vi have i alt 6 spillere med.
Det var så 4. år i træk med en danmarks-
mester indenfor skoleskakken. Først Peter
Grove 2 år i træk, så Morten K. Poulsen og nu
Jens Olaf Fogh.
Jens har så også spilet for juniorlandsholdet
i løbet af sæsonen. Der var planlægningen så
snedig, at det kolliderede med en kamp i
divisionsturneringen, så Jens måtte afbud der-
til!
Ved det nordiske mesterskab i skoleskak i
Finland blev det til mere sekundære placerin-
ger til Jens og Tobias.
Peter Grove var med til at vinde A-gruppen
i skoleskak-hold DM for Mårslet Skole.
Der var ingen stormatch i år mellem
divisionsklubberne i Århus-området. Der er i
det hele taget en mangel på organisatoriske til-
tag i øjeblikket.
Festugeturneringen og ÅM:
Der er ikke meget at sige rent resultatmæssigt
om de turneringer, da ingen af dem blev af-
holdt! Ret uhørt at det er sket, men der har
ikke været det store initiativ fra nogen klubber
på det område i den forgangne sæson. Fra vo-
res side skyldes det for den stor del afviklin-
gen af sidste års ÅM.
Holdturneringen:
I år havde vi 6 hold med og en del gode reser-
ver at kunne trække på, så vi forhåbentligt
ikke skulle komme i problemer med at kunne
stille hold. Alt i alt blev det en fremragende
holdsæson med 2 oprykninger og med såvel
1.- som 3. holdet uden problemer ift. nedryk-
ning
1. Holdet:
Målet inden sæsonstart var ganske
simpelt at undgå nedrykning. Vi kunne kon-
statere, at vi havde klart det klart yngste hold i
hele divisionsturneringen med et gennemsnit
på kun 24 år. Med gode resultater i 2. og 3.
runde lagde vi godt fra land, og undgik egent-
background image
6
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
ligt at komme i nedrykningsfare. På trods af et
rekordstort antal afbud på hele 14 stk. endte vi
med en flot 4. plads, hvilket er den bedste pla-
cering nogensinde for klubbens 1. hold. Der
var også overskud til, at vi afholdt den afslut-
tende fællesrunde.
Topscorer blev Jesper Skjoldborg med 4 p.
i 5 partier.
2. Holdet:
Det var klart, at holdet gerne skulle
rykke op. Her var der ingen slinger i valsen, da
alle 7 kampe blev vundet. Med kun 1 A-
række i år, var rækken noget stærkere end nor-
malt, men det afskrækkede ikke vores 2. hold.
De lå nr. 1 fra start til slut.
Topscorer blev Steen Andersen med 5 p. i 6
partier. Han var spærret i sidste runde, da han
også havde spillet 4 kampe på 1. holdet.
3. Holdet:
Slutresultatet blev en flot 5. plads i
A-rækken. Med kun 1 A-række var det for-
ventet, at de ville få det meget svært. Ud fra
ratingtallene var de da også klare favoritter til
at tage en nedrykningsplads, men heldigvis
skal der da spilles på brættet. En rigtigt god
indsats af 3. holdet. Med 2. holdet i Mester-
rækken vil 3. holdet måske blive forstærket,
da det ikke nødvendigvis er alle spillerne fra
2. holdet, som vil spille om søndagen.
Topscorer blev Eivind Simonsen med 4½
p. i 6 partier.
4. Holdet:
Holdet var meget klar favorit til at
rykke op igen fra C-rækken. Det lykkedes da
også, men slet ikke så overbevisende, som
man kunne forvente. Jeg tror næsten, at de
underpræsterede i alle kampe. Specielt den
stærke top manglede at vise styrken ved bræt-
tet.
Topscorer blev Brian Kristensen med 4 p.
En sejr i sidste runde have indbragt et gave-
kort fra hovedkredsen, da Brian så havde vun-
det alle kampe.
5. holdet:
De sluttede sidst i den anden C-
række, men da D-rækken består af 5-mands
hold, kan de ikke rykke ned. Et enkelt elendigt
resultat var skyld i den dårlige placering.
Topscorer blev Torben Fogh med 3½ p. i 5
kampe.
6. holdet:
Det blev en lidt underlig turnering.
Der var en enorm styrkeforskel i den eneste
række med 5-mands hold. Med kun 4 hold,
var det ret generende, at Århus pludselig trak
sit 4. hold. Til det afsluttende fællesstævne var
der derfor kun en kamp! Heldigvis lykkedes
det i sidste runde at få en reel matchsejr.
Topscorer for 6. holdet blev Yury Shevtsov
med 5 p. i 5 kampe, hvoraf der kun var en
modstander i de 2 kampe!
Organisationsmæssigt:
Som sædvanligt har rygraden i klubbens akti-
viteter været klubturneringen, som Steen og
Eskild har klaret på glimrende vis. Der har
dog efterhånden oparbejdet sig nogle knaster.
Her er tale om såvel opsamlingsrunder som
afbudsregler.
Pt. har vi egentligt en regel, som siger, at
der ikke kan meldes afbud til en opsamlings-
runde. Den håndhæves heldigvis ikke, da det
vil give problemer, hvis man rammes af di-
verse afbud, og så kun selv lige har afbud den
runde, hvor der er officiel opsamling. Det vil
derfor være bedst at slette denne "regel" fra
turneringsreglementet, men jeg vil da gerne
høre forsamlingens mening om dette.
Et andet debatemne er antallet af afbud.
Der er kun 2 afbud, mens turneringsledelsen
kan dispensere med et 3. afbud. Hvis man
bare melder sine afbud i god tid, vil det som
sådan ikke være så stort et problem at plan-
lægge turneringen, men mange afbud mandag
aften ødelægger planlægningen. Ofte ved man
det godt i god tid, så afbuddet bør falde med
det samme, man selv ved, at det vil komme.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
7
Som et eksempel, som naturligvis ikke skal
gentages, havde jeg selv på et tidspunkt 4 af-
bud i en turnering. Men da jeg kendte dem i
ret god tid, gav det ingen problemer, da jeg
bare spillede forud, når der var behov for det.
Her vil jeg også gerne høre jeres mening ang.
antallet af afbud. Skal turneringslederne slå
hårdt ned på folk, som melder for mange af-
bud, eller skal de prøve at tilpasse det, så der
spilles skak i så mange partier som muligt?
Det sidste kan godt blive en glidebane, hvis
der er nogle personer, som begynder at ud-
nytte det, så de konsekvent bruger 3 til 4 af-
bud pr. turnering.
Vi har, som tidligere nævnt under resulta-
terne, haft flere eksterne undervisere til at gøre
vore juniorspillere stærkere. Martin Matthie-
sen, Nicolaj V. Pedersen og Mads Boe har
været på banen, mens der var en aften med
foredrag af Jacob Vang Glud for alle klubbens
medlemmer.
For holdturneringens vedkommende havde
flere spillere valgt kun at stå som reserver i år,
hvilket gav et godt antal reserver men også et
hold mindre end året før. Det viste sig at være
ret godt, da der var rigtigt mange afbud i
denne sæson. Holdkaptajnerne fik virkelig de-
res sag for med at finde reserver, så de ikke alt
for hurtigt begyndt at spærre spilere fra andre
hold. Ret usædvanligt viste 1. holdet "vejen"
med hele 14 afbud. For nogle år siden var vi i
den anden grøft med ingen afbud.
Samarbejdet med lokalcentret går stadig-
væk rigtigt godt. I år har vi afholdt sidste
runde i 1. Division på en søndag, hvor vi godt
måtte smøre franskbrød, så vi kunne have en
fornuftig kantine. Det giver en del perspekti-
ver ang. at kunne afholde f.eks. en weekend-
turnering i klubbens egne lokaler.
Så kommer 3 punkter, hvor jeg sådan set bare
kunne sige det samme som sidste år.
For klubbens daglige drift er det svært at
komme uden om Steffen og heldigvis for det.
Han kommer tidligt og laver kaffen. Soda-
vand og øl er også hans fortjeneste. Desuden
er han tit blandt de sidste, som går. Hvis han
så ikke lige har tid, eller er optaget af noget
andet, kan man næsten altid regne med
Svend, som lige tager en klud og sørger for, at
det hele ser pænt ud, når vi går.
Klubbens hjemmeside har Steen stået for i
løbet af den forgangne sæson. Som vi har
været vant til, er siden altid hurtigt opdateret
med nyheder fra den store verden tillige med
resultater fra klub- og holdturneringen. Når
beretningen skal laves, er det faktisk ganske
rart at kunne skimme nyhederne gennem året
som et godt grundlag for min resultatoversigt.
Derudover har Steen overskud til at udvide
hjemmesiden med flere relevante sektioner, så
vi efterhånden har en af skakdanmarks bedste
hjemmesider.
Eskild har også som sædvanligt forvaltet
klubbladet på glimrende vis. Der bruges me-
get tid på bladet. Nogle gange kunne det dog
være rart med lidt flere skribenter, som tør
bringe lidt stof i bladet. Så skal redaktøren
heller ikke lede efter stof, eller opfordre perso-
ner til at indlevere artikler. Kom ud af busken,
og vis et af dine partier, så vi kan få et endnu
mere mangfoldigt klubblad. I løbet af sæso-
nen er der udkommet 7 numre.
Udenfor klubbens regi kan det nævnes, at
såvel Steen som Jesper stadigvæk er aktive i
6. HKs bestyrelse. Desuden er formanden lidt
i mangel af bedre også kommet ind i denne
bestyrelse, så vi nu er 3 personer heri. Jeg er
desuden formand for turneringskomiteen i 6.
HK.
Sidst på sæsonen fik vi et markant forslag
fra Skolerne ang. en potentiel fusion mellem
Skolerne og Viby. Bestyrelsen takkede pænt
nej tak, da vi ikke mente, at vi ville få så me-
get ud af det. Den nye klub ville rent aktivi-
tetsmæssigt næsten kun bestå af Viby med et
background image
8
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
nyt førstehold, som vi næsten aldrig ville se i
klubben, og som vi så skulle betale en del
penge til. Desuden vil Skolernes meget elite-
prægede politik ikke passe særligt godt sam-
men med vores bredde politik.
Som et sidste punkt er der sket lidt med
rygepolitikken i denne sæson. Pr. 1. januar var
det varslet, at der nu kun måtte ryges i ryge-
rummet på 1. sal. Det viste sig hurtigt, at der
blev dispenseret på nogle få borde i cafeen, så
der her må ryges. Klubbens egen rygeregler
gælder dog stadigvæk, så der må først ryges
ved disse borde efter kl. 21.00. Desværre kan
jeg konstatere, at de regler ikke overholdes i
tilstrækkelig grad. Så kommer spørgsmålet,
om man skal fastholde nogle regler, hvis de
ikke overholdes. Hvis man ændrer på reg-
lerne, så det bliver nemmere at ryge, vil man
give efter overfor overtrædelse af nogle regler,
som et stort flertal har vedtaget. Det mener jeg
vil sende et forkert signal. I stedet skal reg-
lerne overholdes. Vi kan nok også forvente, at
der indenfor kort tid måske allerede ved års-
skiftet vil ske yderligere stramninger i ryge-
politikken i Århus Kommune.
Det var ordene fra formanden og efter en
pause opfordrede dirigenten til kommentarer
til beretningen. Og enkelte havde kommenta-
rer eller spørgsmål.
Starttidspunkt for klubturneringen. Der var
lidt debat om tidspunktet for første klubaften
efter sommerferien. Klubturneringen forven-
tes at skulle starte d. 22/8 med første klubaften
d. 8/8. Steen mente, at der skal være fornuftigt
med tid til at kunne tilmelde sig, da turne-
ringslederne ellers skal bruge for meget tid på
at ringe rundt til de medlemmer, som så ikke
får tilmeldt sig. På den anden side er det ret ty-
deligt, at der ikke kommer mange personer i
klubben, før klubturneringen begynder.
Afbud. Der var en længere debat om antallet
af afbud, og om hvor hårdt turneringsledelsen
skulle slå ned. Der var bred enighed om, at
man skal melde afbud i god tid, så turnerings-
ledelsen kan afvikle turneringen så smidigt
som muligt. Bare fordi sidste frist for afbud er
mandag kl. 21.00, behøver man ikke vente så
længe!
Alternativ turnering. Søren havde et forslag
om et klubmesterskab i hurtigskak eller lyn-
skak. Berno nævnte at vi kunne spille hurtig-
skak med tidshandicap. Steen foreslog en til-
bagevenden til "Barometerturnering", som vi
tidligere har spillet (det er vi så allerede be-
gyndt på). Hvis klubturneringen kan færdig-
gøres i starten af maj, kan der evt. følges med
en koordineret turnering.
3. Regnskab
Der var lavet en ændring i regnskabspraksis
for dette år, så der kun var medregnet 3
kvartalers kontingentbetaling. Kassereren for-
klarede baggrunden for dette. - Der var ikke
de store kommentarer.
4. Kontingent
Uændret kontingent.
5. Indkomne forslag
Ingen.
6. Valg.
Kristian K. Jensen modtog genvalg som kas-
serer. Andreas Sørensen modtog ikke genvalg
til bestyrelsen, da han i det kommende år ikke
får meget tid til at komme i klubben. I stedet
blev suppleanten Torben Fogh valgt ind i be-
styrelsen. Som suppleant blev Kim E. Søren-
sen valgt. Revisor + revisorsuppleant blev
begge genvalgt.
7. Eventuelt
Cathrin lagde op til en lille kantine, som hun
gerne vil står for i den kommende sæson, hvor
hun vil kræse om medlemmerne med fransk-
brød og toast.
Herefter gik vi over til præmieuddeling.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
9
Præmieoversigt
Efterår 2005
Mester:
1. Kristian K. Jensen
7½/9
2. Lars G. Hougaard
7/9
3. Henning Matzen
6/9
1. Klasse:
1. Søren Jensen
6½/9
2. Finn Laursen
6/9
3. Eskild Ebbesen
6/9
2. Klasse:
1. Kristian Seegert
6½/9
2. Hans Cramer
6½/9
3. Tobias Bøje
6/9
3. Klasse:
1. Ove Kehlet
8/9
2. Max Jansen-Lange
7½/9
3. Jürgen Fode
6½/9
4. Klasse:
1. Michael Rosholm
8½/10
2. Vagn Jensen
7½/10
3. Yury Shetvsov
6½/10
Forår 2006
Mester:
1. Jakob Risager
7/9
2. Lars G. Hougaard
6½/9
3. Kristian K. Jensen
6½/9
1. Klasse:
1. Kim E. Sørensen
6½/9
2. Benny Lauridsen
6½/9
3. Eivind Simonsen
6½/9
2. Klasse:
1. Tobias Bøje
7/9
2. Ove Kehlet
6/9
3. Brian Kristensen
5½/9
3. Klasse:
1. Bent Overgaard
6/7
2. Torben Fogh
6/7
4. Klasse:
1. Yury Shetvsov
6/7
2. Noujan Rishani
4½/7
Alternativ:
1. Hans Rohde
2. Jürgen Fode
Klubmester:
Kristian K. Jensen
Holdfighter:
Steen Andersen
Juniorpokal:
Jens Olaf Fogh
Bedste junior over sæsonen
Yury Shevtsov
Torben Fogh.
- Nyvalgt bestyrelsesmedlem.
Steen Andersen.
Modtager her holdfighterpokalen.
Yury Shvetsov.
Modtager her junior-topscorer
præmien.
background image
10
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
Skak-odds
Af Eskild Ebbesen
Her i efterårsturningen kan medlemmerne,
udover selv at deltage i turneringen som ak-
tive spillere, nu også forstærke spændings-
momentet i turneringen ved at deltage i et
Skak-odds spil.
Skak-odds spillet er tænkt som et spil, der
gerne skulle kunne forstærke interessen for
resultater og spillere fra alle de øvrige klasser
i turneringen, og ikke kun for resultater og
spillere fra den klasse man selv deltager i.
Det er filosofien bag Skak-odds. Netop det
at få medlemmerne til mere bredt at interes-
sere sig for resultater og spillere fra de øvrige
klasser i turneringen.
Spillet går i al sin enkelthed ud på at vælge
resultatet i tre eller fire kampe. Et fra hver af
de klasser, man ikke selv deltager i, og så be-
stemme sig for et indskud på enten 5,-, 10,- el-
ler 20,- kr.
Ud for partierne på kuponen er der tre valg-
muligheder, der alle er forsynet med et odds-
tal. Når man har valgt hvilke partier og hvilket
resultat i partierne man vil spille på, kan man
selv regne sin gevinst ud.
Odds-tallene ganges med hinanden og
med det beløb man har valgt at satse.
Et eksempel fra Skak-odds tredje runde:
Her bliver valgt at spille på "hjemmesejr" i
de fire første partier, ét fra hver af de fire øver-
ste grupper. (Husk du kan ikke vælge et parti
fra den klasse du selv spiller i). Her er oddsene
henholdsvis 1,70, 1,65, 1,65 og 1,75. Det gi-
ver et samlet odds på 8,09. Dette odds-tal bli-
ver så ganget op med det indskud du har valgt.
Har du valgt at satse en tyver, så kan du opnå
en gevinst på: 20x8,09 = 161,- kr.
Odds-satserne har udgangspunkt i den en-
kelte spillers ratingtal, nemlig det ratingtal den
enkelte startede klubturneringen med. Der lig-
ger ingen anden vurdering bag odds-tallene.
Selve kuponen indeholder alle klubturne-
ringens partier som omfatter i alt 23 partier, og
afhængig af, hvor man selv spiller, er der en-
ten 18 eller 19 partier at vælge imellem. Alle
spillere med de hvide brikker står nævnt først.
Kuponen består af to helt identiske oplist-
ninger af hvilke partier, der er til den aktuelle
runde. En kupon og en kontrolkupon, som
begge skal udfyldes fuldstændig ens.
Skak-odds har nu været prøvet i de første
tre spillerunder af efterårsturneringen og det
har skam også udløst enkelte kommentarer.
På positivsiden som værende et godt initia-
tiv og en god idé og til kommentarer på nega-
tivsiden som værende en "pengemaskine" der
kun har en vinder, nemlig initiativtageren selv.
Det har også udløst et forslag til en anden
måde at "tippe" resultatet af skakpartierne på,
nemlig at indskuddet i den enkelte spillerunde
samtidig udgør den gevinstpulje, der skal for-
deles til de spillere, der har en rigtig kupon. Er
der ingen, der har ramt rigtigt i den aktuelle
spillerunde, så går puljen videre til næste
spillerunde. Osv. På den måde er der ingen
der har penge i klemme.
Det er et forslag som jeg vil overveje, men
som jeg ser det lige nu, gør det helt op med
odds-spillet, hvor man selv kan udregne sin
gevinst, uagtet hvor stort indskuddet har været
til den enkelte spillerunde. - Men et rimeligt
sympatisk forslag, som måske vil få sin debut
til Forårsturneringen.
For at imødegå opfattelsen af at initiativta-
geren har skabt sig en pengemaskine, så vil
jeg være fuldstændig åben med hensyn til
hvordan økonomien udvikler sig i Skak-odds.
I hvert klubblad vil jeg offentliggøre resultatet
af spillet.
Den første runde i Skak-odds var ikke no-
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
11
gen succes for spillerne. Her var der ingen der
havde ramt de rigtige resultater.
Derfor blev reglerne ændret lidt til spillet i
anden runde, så man her også fik mulighed
for at vælge "kun" at spille på resultatet af 3
partier.
På trods af denne ændring var der stadig in-
gen af spillerne i anden runde, der var dygtige/
heldige nok til at ramme de rigtige kombina-
tioner.
I tredje runde gik det lidt bedre for to spil-
lere, som tilsammen kunne hæve 106,- kr. ved
kassen.
Regnskabet ser efter tredje spillerunde såle-
des ud:
Indskud Gevinst Saldo
1. runde
150,-
0,-
150,-
2. runde
140,-
0,-
290,-
3. runde
125,-
106,-
309,-
Som det kan ses, så ser regnskabet jo fornuf-
tigt ud - lige nu - men der skal såmænd bare et
par dygtige tippere til i de næste runder før sal-
doen ændrer sig til et måske negativt tal.
Skak-Odds er oprigtigt tænkt (som et ekstra
spændingsmoment) at være med til at stimu-
lere/øge medlemmernes interesse for ,,hele"
klubturneringen.
Og sjovt nok - så har jeg kunnet iagttage en
øget interesse for spillet i igangværende par-
tier fra spillere, der ellers spiller i en anden
klasse. - Det skulle vel ikke lige være fordi
"man" har tippet på resultatet af netop disse
partier? - Er det tilfældet, så virker Skak-odds
efter hensigten.
Cathrins
madhjørne
Af Cathrin Lange
På forsøgsbasis vil jeg tilbyde klubbens
medlemmer lidt mad til rimelige priser.
Hver tirsdag fra kl. 19-21 vil der være
mulighed for at købe frisklavede toast m/
skinke og ost og franskbrød med ost eller
pålæg.
Toast m/skinke og ost
5,- kr.
Franskbrød m/ost el. pålæg
5,- kr.
Priserne vil måske blive ændret til den
ene eller anden side, afhængig af økono-
mien.
Der skal ikke tjenes penge på det, men
udgifterne skal kunne dækkes.
Skulle der være vegetarer, diabetikere el-
ler andre med specielle spisekrav, bedes
vedkommende henvende sig til mig - så
finder vi ud af noget!
Skulle udbudet ikke være helt efter jeres
smag, så kom med forslag i stedet for
ikke at købe noget. 4 timers skak er
energikrævende og kiks er ikke altid det
bedste.
Jeg forbeholder mig retten til at holde fe-
rie i ny og næ, og det vil naturligvis med-
føre ingen mad disse aftener med mindre
nogen overtager tjenesten. Men det bliver
varslet i god tid.
Jeg glæder mig til det og håber på en po-
sitiv respons. Hvis det bliver en succes,
kan det jo udvides til holdkampene -
også dem der spilles om søndagen.
Desværre blev der ikke i dette blad plads til om-
tale af Efterårsturneringens første tre runder. Det
bringes ved en senere lejlighed. Indtil da kan du
gå ind på klubbens hjemmeside og se alt om
hvordan resultater og stillinger er i turneringen.
Adressen er:
www.vibyskakklub.dk
background image
12
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
INDLÆG
FRA MEDLEMMERNE
Angående afbud
- Et svar til Søren Jensen
Af Lau Bjerno
Jeg har haft mange afbud her i foråret. Jeg har
næsten ikke haft andet, kan man lidt ironisk
sige. To af dem var desværre deciderede ude-
blivelser, med et kedeligt (omend velfortjent)
Ø på tavlen som det mest synlige resultat. Før-
ste gang var såmænd en oversovning! Efter
arbejde var jeg så træt, at jeg lige ville lægge
mig lidt - og så var klokken pludselig halv ni -
undskyld Jens! Den anden udeblivelse, som
jeg har undskyldt overfor Steen, skyldtes en
ren forglemmelse, p.g.a. en noget kaotisk tru-
ende arbejdssituation.
Men ellers har afbud altså aldrig været no-
get, jeg brugte, hvis ikke jeg var nødt til det!
Og andre vil kunne bevidne at udeblivelser fra
min side har været sjældent forekommende.
Hov, der var vist også et parti mod Svend i ef-
teråret (pinligt at komme i tanker om nu - jeg
husker ikke hvad der gik galt), men ellers er
det vist ikke sket siden foråret 1992 mod
Gorm Strømberg. Eskild husker sikkert den
turnering; han vandt over mig.
Der er jo nogle mennesker som er så
privilligerede at de kan afsætte stort set hver
eneste tirsdag aften til skak. Så heldig har jeg
skam også været gennem mange år. Men det
er jeg altså ikke længere.
For ca. 2½ år siden kom jeg på skifteholds-
arbejde som chauffør ved Århus Sporveje,
hvilket indebar en del aftenarbejde, hvoraf en-
kelte vagter desværre faldt på tirsdage. Da jeg
skulle have mødt Søren den 28 marts var jeg
således på arbejde fra klokken 18.10 til klok-
ken 01.18, kan jeg se.
I min egen kalender, altså: Af en eller an-
den grund sørger webmaster jo for at slette ka-
lenderen bagud på hjemmesiden, så man ikke
her kan finde ud af hvad der egentlig skete
hvornår. (Hvorfor mon egentlig det?)
Jeg skal beklage dybt og undskylde, at jeg
åbenbart må have glemt at orientere Søren om
mit afbud, men jeg havde altså ikke nogen
mulighed for at spille den aften! Og at Søren
undertiden bliver nødt til at "omlægge sin ka-
lender" kan jeg ikke have den mindste smule
ondt af - det bliver vi da alle nødt til hele ti-
den! Personligt har jeg altid gjort det med
glæde, hvis jeg derved har kunnet hjælpe en
kammerat med at få sine partier afviklet!
Med mine skiftende arbejdstider overve-
jede jeg selvfølgelig altid grundigt, om jeg
burde tilmelde mig klubturneringen. Afbud
har jeg ikke kunnet undgå, men det er dog
gået på nogenlunde rimelig måde indtil dette
forår.
Og i det mindste kendte jeg mine arbejdsti-
der langt ud i fremtiden, hvilket naturligvis har
været en hjælp i planlægningen. Eller rettere:
Det kunne have været en hjælp!
I de skakklubber hvor jeg tidligere har spil-
let, har der altid foreligget en klubkalender der
rakte mindst frem til slutningen af det til en-
hver tid igangværende semester.
Det indebar blandt andet at man allerede
ved tilmeldingen vidste hvornår samtlige run-
der i klubturneringen skulle spilles.
Men her i Viby kan man åbenbart ikke
finde ud af at planlægge mere end nogle få
uger frem, og jeg må sige at det for mig har
føltes meget underligt at skulle tage stilling så
at sige i blinde til om jeg skulle tilmelde mig -
altså uden på forhånd at vide om jeg rent fak-
tisk kunne spille runderne!
Jeg er klar over at jeg nok bør være varsom
med at rådgive for meget, for få af de klubber
jeg før har spillet i, har haft tilnærmelsesvis
samme succes som Viby med hensyn delta-
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
13
gerantal i klubturneringen, og måske er denne
"mørklægningsstrategi" en del af årsagen til
klubbens succes?? Men i hvert fald synes jeg
ikke, det er rimeligt, at Søren bebrejder andre
spillere, at de melder afbud, og at Steen giver
ham ret - så længe man ikke ved tilmeldingen
kan få alle spilledatoer oplyst!
Nu er jeg jo så fra indeværende sommer-
køreplans ikrafttræden den 23. april 2006
kommet på fast aftenarbejde, hvilket jeg er
glad for! Men det indebærer at jeg kun har fri
ca. hver femte tirsdag aften, og det gør det
selvfølgelig helt umuligt at deltage i klub-
turneringen, og jeg har derfor været nødt til at
trække mig ud. Der var ingen mulighed for på
forhånd at vide noget om dette - jeg fik det
først at vide dagen for 7. runde, så min udtræ-
den kom desværre lidt pludseligt, og jeg skal
beklage de gener det har medført for de øvrige
spillere.
Men sådan er livet desværre ind imellem -
man er ikke altid selv herre over begivenhe-
derne, og jeg synes principielt man skal tro det
bedste om hinanden, indtil det modsatte er
bevist. Så i stedet for med det samme at blive
sur og gå ud fra, at et afbud skyldes sløseri/
dovenskab/uansvarlighed osv. så klap lige he-
sten i stedet. Og næste gang man ser manden,
så spørg venligt og interesseret, hvad der dog
skete, siden han ikke kom. Måske vanker der
så en god forklaring. Eller i mangel af bedre -
en undskyldning!
Og hermed vil jeg så ønske god vind til alle
i Viby. Jeg forbliver foreløbig medlem, men
det bliver jo nok ikke så meget vi kommer til
at ses fremover.
Svar til Lau Bjerno
Af Søren Jensen
Nu var det sådan at jeg i mit tidligere indlæg
klart holdt mig fra at bruge navne, netop fordi
det ikke handler om at jeg er sur på dig eller
på den og den person, men fordi jeg syntes det
er et generelt problem at der er en hel mængde
afbud, og det særligt er irriterende at få en hel
bunke af dem selv, særligt når man ikke bliver
informeret om dem. Ok din situation gør at
det var umuligt at gennemføre en turnering,
det er vel fair nok, men det er bare ikke kun
dig jeg taler til, ej heller er det de andre som
har meldt afbud i netop de kampe hvor jeg
skulle møde dem, det er alle der på et eller
andet tidspunkt har siddet med overvejelser
om at melde afbud. Jeg tror de fleste har prø-
vet at være mindre oplagt en tirsdag aften på
grund af træthed, eller af andre grunde, og på
det tidspunkt har overvejet et afbud som
egentlig ikke var nødvendigt. Jeg har selv sid-
det med denne overvejelse, og som sådan ret-
ter jeg også en del af kritikken mod mig selv
uagtet at jeg ikke har meldt afbud af den
grund. Det handler om at tænke sig om en
ekstra gang når der er et reelt valg, og forsøge
at få kalenderen til at passe hvis man er i stand
til det, det er alt jeg beder om. Det er naturlig-
vis heldigt at jeg har tid til at spille på andre
dage, men hvad nu hvis tilfældet ville, at det
var en person som du selv med en meget kao-
tisk kalender der fik alle disse afbud? Skal
man så sige tak til og få tab fordi det er
afbudskampe og man ikke kan melde fra?
- - -
Redaktøren er udmærket klar over at denne
udveksling af synspunkter omkring det at
melde afbud, mellem Lau Bjerno og Søren
Jensen, har relation til forårsturneringen 2006.
Men det bringes alligevel her for en god or-
dens skyld. Og ret beset så gælder de frem-
satte synspunkter nok også mere generelt.Red.
Lidt om rygning
Af Berno Hansen
På den årlige generalforsamling var der et lille
indlæg om rygeregler fra klubbens formand.
background image
14
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
Og årsagen var selvfølgelig at ikke alle med-
lemmerne overholder reglerne. Det er ganske
vist få "omtågede" personer der ikke kan læse
hvad der står i reglerne og indrette sig derefter.
Men irriterende er det at se nogle få der be-
vidst ser bort fra regler der er vedtaget på en
generalforsamling. Reglerne fortolkes ofte
som følgende:
Åbenbart gælder reglerne ikke på aftner
hvor der ikke spilles klubturnering eller hold-
skak. Og rækker det ikke så er undskyldnin-
gen at der ikke er så mange medlemmer til-
stede. Som sidste udvej lyder det også at ryg-
ning er tilladt ved de bageste borde, hvor
Lokalcentret har sat labels på med "rygning
tilladt".
Det skal vel ikke komme så vidt at en bort-
visning fra klubben kommer på tale?
De kære afbud
Af Berno Hansen
Også emnet om afbud til klubturneringen blev
vendt på generalforsamlingen. Antallet af af-
bud har taget et omfang så det besværliggøre
afviklingen af klubturneringen. Man tror næ-
sten at det er en pligt at melde 2 afbud, som
man har lov til ifølge reglerne. Turnerings-
lederen har ellers gjort sit for at planlægge tur-
neringen og sætte datoer på alle runderne
samt aftner for udsatte partier. Selv datoer for
holdturneringen kommer på listen når de er
kendte.
Det store spørgsmål er; hvorfor kan/vil man
ikke tage mere hensyn til klubaftner end andre
private gøremål? Tager man ikke skak seriøst?
Er skak et slags andenrangs foretagende? Et
skakparti har to deltagere og melder den ene
deltager afbud kan partiet selvfølgelig ikke
afvikles. Skak er en af de få sportsgrene hvor
man udsætter kampen. Man kan sammen-
ligne skak med DM i boksning. Stiller en bok-
ser ikke op til en kamp har han tabt. Ku man
forstille sig at et afbud er lig med at tabe sit
parti?
En mystiks regel
Af Berno Hansen
Skakreglerne indeholder en besynderlig regel,
der siger at en spiller har tabt sit parti hvis
man møder frem til partiet med mere en times
forsinkelse fra det officielle starttidspunkt
.
Hvem har set et fodboldholds målmand
først møde frem til 2. halvleg? Næppe mange
har oplevet det i en fodboldkamp eller anden
sportsgren.
Men tilbage til skakken.
Hvor stammer den regel fra? Jeg ved det
ikke. Er det ikke usportslig at møde frem langt
senere end det officielle starttidspunkt? Ja reg-
len gør det jo lovligt, men også sportslig? Har
det måske noget med at gøre med folks hold-
ning til skak. Bemærk blot hvordan en hold-
kamp starter. Ofte er ikke halvdelen af et hold
mødt op til starttidspunktet. Og på et 8 mands
hold skal man faktisk være 5 spillere for at
gennemføre en holdkamp. Og det bør vel for-
stås sådan at en kamp ikke kan starte hvis de 2
hold ikke er mødt op med 5 mand. Det er
næsten kun hvis der skal spilles i Randers el-
ler Silkeborg at alle mand møder frem til ti-
den. Det er vel heller ikke særlig venlig over
for tilskuere at se på en række tomme stole.
Skak og offentligheden i
Århus og Omegn
Af Berno Hansen
Kig i en avis og led længe efter noget om skak
i Århus. Holdskak; nej ingen artikler eller blot
resultater. Og da der ikke i længere tid har
været afholdt store turneringer i Århus f.eks.
ÅM eller Festugeturnering er der ikke noget at
skrive om og dermed er der ikke noget der
kan skærpe interessen for skak og måske nye
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
15
medlemmer i klubberne. Lokalt er der kun 2
klubber der får noget i avisen; nemlig Skan-
derborg og Skødstrup. Og sigende er det da
også at disse 2 klubber hvert år har deres emt-
turneringer kørende. Skanderborg har haft
sine 2 GMturneringer (men Skanderborg lig-
ger altså ikke Århus). Men det er ikke kun emt
de får i avisen også holdskak og klubliv kom-
mer med. Og avisen det kommer i er ikke i en
gratisavis men en man må købe for penge.
Klubberne i Århus putter sig og laver kun
koordinerede klubturneringer og så ellers næ-
sten ikke andet.
ChessHouse er blot en forening der laver
turneringer for sine medlemmer og har sit fa-
ste og få medlemmer der spiller regelmæssigt
der.
Man tør næsten ikke sige det. Men eksi-
stere skak i Århus om 20 år?
PARTIER FRA
ANDRE TURNERINGER
Frem mod semifinalerne havde Peter kun
tabt til Peter Heine og Vaganian.
I semifinalens første parti var Peter tæt på
at snyde Sune Berg på tiden, godt nok i en tabt
stilling, men trods en fordel på 16 mod 12 se-
kunder i afslutningen var det alligevel Peter
der endte med at tabe på uret.
I andet parti viste Sune Berg ingen nåde, og
Peter tabte hurtigt.
I kampen om 3.-pladsen skulle Peter have
revanche mod den armenske stormester Ra-
fael Vaganian (2597), men han var også for
hård for Peter, selvom han dog måtte afgive
en halv i det sidste parti.
Samlet blev det dog en sensationel flot fjer-
deplads til klubbens lynhaj (GM) Peter
Grove, der i dag er tilbage og kæmper med or-
dinære skakspillere om almindelige rating-
point og en mulig mestertitel!
Politiken Cup:
Peter Grove lynede
Af Kristian Kjær Jensen 29. juli 2006
Fredag aften (28/7-06) blev årets lynmester-
skab ved Politiken Cup afholdt.
Blandt deltagerne var bl.a. stormestrene Pe-
ter Heine, Sune Berg, Vaganian, Karlsson,
samt flere andre stærke titelholdere og
ubetitlede lynhajer. Desuden deltog fra klub-
ben Tobias Bøje, Peter Grove, Jakob K. Jen-
sen og Kristian K. Jensen.
Mens vi andre hyggede os med blandede
resultater til følge, tog (GM) Peter Grove
kampen op mod stormestrene og kæmpede
sig hele vejen til semifinalen ved bl.a. under-
vejs at eliminere den svenske stormester Lars
Karlsson fra Sverige.
Politiken Cup:
Peter Grove
Ny mesterspiller!
Af Steen Andersen 2. august 2006
En lidt forsinket nyhed (webmasteren har dyr-
ket det danske sommerland).
Politiken Cup blev en stor triumf for Peter
Grove. Udover den flotte præstation i lynskak,
opnåede Peter 4½ p. i den store open, og med
det en ratingfremgang på 54 pts., som bragte
det nye tal op på 1907!
- - -
Tobias Bøje klarede sig endog endnu flottere,
med en ratingfremgang på 131 pts.! Tobias
opnåede 4 point imod stærk modstand.
- - -
Til gengæld var turneringen lidt en skuffelse
for Jens Olaf Fogh, som ligeledes nåede 4
point, men med en forventet score på 5,5 gav
det et lille ratingtab. En stor oplevelse har det
dog ganske givet været for alle 3 spillere!
background image
16
VIBY SKAKKLUB - NR. 126 - SEPTEMBER 2006
Det sker i klubben . . .
Der kan forekomme ændringer - Se det præcise program på opslagstavlen i klubben.
19.09.06
Klubturnering
Alle Klasser
4. runde
26.09.06
Klubturnering
Alle Klasser
5. runde
03.10.06
Klubturnering
6. runde/Opsamling/Alternativ
17.10.06
Klubturnering/(Efterårsferie)
Opsamling/Alternativ
24.10.06
Klubturnering
Alle Klasser
7. runde
31.10.06
Holdturnering
Evt. opsamling
07.11.06
Klubturnering
Alle Klasser
8. runde
14.11.06
Klubturnering
Opsamling/Alternativ
21.11.06
Holdturnering
Evt. opsamling
28.11.06
Klubturnering
Opsamling/Alternativ
-
-
Evt. 9. runde forud
05.12.06
Klubturnering
Alle Klasser
9. runde (Ingen afbud)
12.12.06
Holdturnering
Alternativ
19.12.06
Julefrokost
Dato
Aktivitet
Klasser
Kampe